Rieth József: Világképem - Anyagvilág kezdete

Alfa-pont - Anyagvilág kezdete

 

<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<  Kezdetben...  >  Istenről  >  Alfapont  >  Törvény   >>> Anyagelőtti      

 

A hagyományos Ősrobbanás-elmélet szerint, ha gondolatban visszafelé pergetjük le az eseményeket, az Univerzum kialakulásának kezdetére egy szingularitásból kiinduló gyorsan táguló Univerzumot feltételeznek. Az elméletben erre az időszakra is lineárisnak tekintik az időt, teret, nyomást, hőmérsékletet. Pedig a kezdeti feltételek közt -- a szingularitásban ugyanis egészen más fizikai feltételeket találunk -- a jelenlegi fizikánk törvényszerűségeinek javarésze értelmét veszti a feltételezett extrém viszonyok miatt.

 

Bődy Zoltán részletesen elemzi cikkében: Vajon mi történhetett az ősrobbanás előtt? Gabriele Venezianonak, a CERN kutatójának gondolatai alapján részletesen tárgyalja a String-elméletnek (másképpen szuperhúrelméletnek) nevezett elképzelés nyújtotta megoldást az Univerzum keletkezésére. Veneziano a szingularitás általános elképzelésének nehézsége miatt (a sűrűség és a hőmérséklet irgalmatlanul hatalmasra szökik, a végtelenhez tart) a sokdimenziós tér segítségével, a dimenziók feltekeredésével magyarázza a problémák megoldását. A javasolt megoldás -- a jelenlegi fizika gyakorlatának megfelelően -- az időskálát a mínusz végtelenig terjeszti ki, ezzel a matematikai akadályokat sikerül elhárítania.

 

 

Én -- a Teremtés logikáját követve -- más megoldást igyekszem találni. Mivel Világképem alapjánál Isten van, Tőle indulok el. Alaptétel, hogy Isten végtelen, örök, változástól mentes. Szerintem Isten az Ő "kezdetétől", tehát "öröktől" fogva teremt. Ahogy egy Mőbiusz-szalagnak nincsen sem eleje, sem közepe, az "Isteni Örök" is hasonló analógiával egy önmagába záródó határtalan. Lényege az örök, határtalan teremtés. Ha nem így lenne, akkor Isten változna. De Ő szeretetből teremtett, és ez a Szeretete az Anyag általános alaptörvényében, az általános Vonzásban megnyilvánul.

 

Hogy jutottunk el tehát az "Ősrobbanás" pillanatához? Hajlok a periódikusan ismétlődően szétterjedő, majd összeomló, ciklikus világmodell felé, ami "örök időktől" fogva újrázza meg a "szingularitás-átmenetet" és (a Nagy Zutty következő elérkezése után) folytatódik majd tovább, a folyamatot ismételve "örök időkre". Ebben az elképzelésben tehát a szingularitás nem egy stabil, különleges, egyedi, egyszeri objektum, amelynek felrobbanása a Nagy Bumm, hanem egy átmeneti képződmény (afféle gigantikus fekete lyuk), amelybe belehullanak a különböző objektumok, majd egy adott pillanatban bekövetkezik az újabb szétterjedés, egy újabb ciklus kezdete.

 

A szingularitás természetéről, a benne összegyűlt elő-anyagról, a kialakult képződmény méretéről, belső tagozódásáról, az objektumban lezajló folyamatokról semmit se tudunk. Nem ismerjük a benne lezajló reakciók időbeli lefutását. Elképzelni se tudjuk, hogy mi zajlik le a robbanás előtt, és mennyi ideig tart a szingularitás kialakulása. Mi indítja el a robbanási folyamatot, és hogyan terjed szét a szingularitás különböző zónáiban, mennyi idő alatt zajlik le ez a folyamat. Azt sem tudhatjuk, hogy az eljövendő anyagvilágot alkotó összetevők milyenek (húrok, membránok, vagy mások), ezek az összetevők hogyan és milyen formában tartalmazzák a tömeg, a töltés, az erők magjait, és hogy hogyan fog kibontakozni rajtuk a törvényszerűségek ekkor még rejtett együttese. Vagyis hogyan lesz a Szingularitás mikro-zsúfoltságából az Ősrobbanás évmilliárdokra kiható terjeszkedésének Anyagkészlete, Fizikája és Evolúciója.

 

Egy biztos, ebben a szingularitásban benne van az Univerzum teljes Anyagkészletének minden paránya, törvénye és szelleme. Hajlok arra a gondolatra, hogy a szingularitást alkotó elő-részecskékben kódolva már el volt rejtve az Anyag-, Élő- és Szellemvilág minden morzsája, és az Evolúciónak minden titkos Törvénye, ami a folyamatos Teremtés, Gondviselés, Megváltás és Üdvözülés (netán az Elkárhozás?) hosszú időszakához szükséges. De ez már megint nem a Fizika területe. Itt a teológusnak bőséges feladata kínálkozik...

 

 

Háttérismeret és irodalom:

          Alapvető kölcsönhatás, ALFAPONT, Általános relativitás elmélet, Anyag, Atom, Atommag,

          Bariogenezis, Barion, Bétabomlás, Bozon,

          Coulomb-gát,

          Degenerált anyag, Differenciálgeometria, Doppler-effektus,

          Egyesitő Elmélet, Egyesítő Elmélet Természetfilozófiai vázlata, Ekvivalenciaelv, Elektrogyenge kölcsönhatás, Elektromágneses mező,

                    Elektromágneses spektrum, Elektromágneses sugárzás, Elektromagnesség, Elektron, Elektronhéj, Elektron szerkezete,

                    Elektrosztatika, Energia, Energiamegmaradás, Erő, Erős kölcsönhatás, Eseményhorizont,

          Fejlődés, Fejlődésképünk, Feketelyuk, Fény, Fermion, Fizika, Foton,

          Galaxishalmaz, Galaxisok, Gluon, Gyenge kölcsönhatás, Gyorsulás,

          Hadron, Határozatlansági reláció, Háttérsugárzás, Higgs-bozon, Hőmérséklet, Húrelmélet,

          Idő, Izotóp,

          Kémiai kötés, Kölcsönhatás, Kristályrácsok, Kvantumelektrodinamika, Kvantumgravitáció, Kvantummechanika, Kvantumszám,

                     Kvantum szindinamika, Kvark, Kvazár,

          Lendület, Lepton, Létezés, Lorentz-transzformáció,

          Magero, Magfizika felforgatása, Megmaradási tétel, Mérce-mérték elmélet, Méretek, Mezon, Minkowski geometria, Molekulák,

                     Möbiusz szalagMössbauer-effektus, Mozgási energia, Müon,

          Ősrobbanás, Ősrobbanás előtt, Ősrobbanás grafikusan,

          Pauli-elv, Periodusos rendszer, Pion, Planck-korszak, Plazma, Pozitron, Proton,

          Redoxi folyamat, Részecske családok, Reszecskefizika,

          Sötét anyag, Sötét energia, Spin, Standard Modell, Sugárzások, Sűrűség, Szimmetria, Szingularitás, Szubatomi részecskék,

          Tauon, Tér, Termodinamika, Thomson-szórás,

          Van der Waals-erők, Vegyület, Világegyetem, Világelmélet, Vöröseltolódás, W-, Z-Bozon

          (Betürendes gyorskereső - Irodalomjegyzék)

 

<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<  Kezdetben...  >  Istenről  >  Alfapont  >  Törvény   >>> Anyagelőtti