Rieth József: Világképem - Anyagvilág előtti

Istenről

<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<  Kezdetben...  >  Istenről  >  Alfapont  >  Törvény   >>> Anyagelőtti      

Istent a való Világ kutatása nyomán is felfedezhetjük, mégis a Teológia tudománya mutatja be nekünk a legpontosabban. Foglaljuk össze röviden az így szerzett ismereteket.

           Istenfogalom          Istenfogalom - AtyaFiú - Szentlélek - Háttérismeret

 

Isten: az összes vallásban a Legfőbb Lény, metafizikailag minden lét végső alapja és oka, az Ószövetségben Jahve, az Újszövetségben a három isteni személy (), az Atya a Fiú és Szentlélek egy lényege. Minden létezés, mozgás és élet forrása, maga a transzcendencia. -- A magyar Isten szó Czuczor szerint az „ős” jelentésű régies is gyökből és a tön, dön, ten képzőből jött létre: régiesen Ősdön, Isden, Isten: jelentése Őstevékeny, Ősvaló, Őslény.

 

1. A szellemtudományok Istenfogalma. A vallástörténet tudománya az Isten fogalmat meghatározások nélkül használja, mert nem tér ki az istenség jellemzőire, hanem megelégszik a legfőbb lény fogalmával, ill. annak bemutatásával, hogy az egyes népek elgondolásában hogyan létezik az Istenség: mint az élet és halál ura, a világ alkotója és kormányzója, vagy csak mint olyan felsőbbrendű lény, aki túl van a világunkon, aki szellem és halhatatlan, de sokat nem törődik az emberrel (deus otiosus, 'tétlenkedő Isten'). A legfőbb lény önmagát magyarázza, fölötte nincs úr.

 

2. A vallásfilozófia Istenről úgy beszél, mint a világ első okáról, a mindenség alapjáról és végső céljáról: Isten a lét teljessége, minden lét forrása, a természet, a történelem, a kinyilatkoztatás és az egyéni élet alfája és ómegája, minden szellemi élet tartalma és minden törekvés végső célja. Isten a maradéktalanul megvalósult lét (actus purus), a jóság és az igazság, a magátólvaló szellem, tehát személy. -- Ezt a fogalmat az emberi értelem a létanalógiára épített ismeret alapján alakítja ki (analogia entis). [Bővebben lásd a kiemelésemet a Magyar Katolikus Lexikon-ból] -- Az Istenről részletesen tárgyal "A Katolikus Egyház Katekizmusa".

 

A Wikipedia szerint. Az Isten fogalma azon természetfeletti lényt jelenti, aki a világot teremtette, és annak működését, történéseit irányítja vagy ellenőrzi. A monoteista vallások Isten létét feltételezik. A különböző vallások más-más tulajdonságokat tulajdonítanak az Istennek, és általában egyetértenek abban, hogy képességei az emberekét meghaladja. A nagybetűs Isten szó (gyakran névelővel: „az Isten”) az istenség nevét helyettesíti ezekben a vallásokban, mivel egyedülvaló lévén így is egyértelmű, kire gondolnak. A legfőbb lényt jelöli, mint amilyen a judaizmusnak a Tórában és a Talmudban, a kereszténységnek a Bibliában és az iszlámnak a Koránban megfogalmazott Istene. Gyakran Úrként, Atyaként is megjelenik.

 

Isten fogalma, a zsidó, keresztény és muzulmán vallás (ezeket ábrahámita vallásoknak is nevezzük) szerint a következő:

a lét vonatkozásában az Örökkévaló

a világ viszonylatában a Teremtő

az emberi élet vonatkozásában az Atya

társadalmi fogalmak szerint Tanú, Gondviselő és Bíró

az okság viszonylatában a Mindenható,

teleologikus viszonylatban az Úr vagy az Üdvösség (értsd: a helyes vagy erényes élet után esedékes jutalma) megadója.

Isten legfőbb tulajdonságai: örökkévaló, végtelen, egyedüli, láthatatlan, mindenható, mindentudó, szent, tökéletes, jó, igazságos, hűséges, irgalmas, kegyelmes és féltve szerető. Isten lénye az emberi értelmet és befogadóképességet túlhaladja, de a kinyilatkoztatás révén megismerhető. Az Újszövetségben, Krisztus révén három személyben jelentette ki magát: ő az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ez a Szentháromság. A személyeket a kereszténység a következőképpen határozza meg: Teremtő Atya, Megváltó Fiú, megvilágosító Szentlélek. Egy lényegben három személy...

 

Az Egylényegű Háromságot működése alapján próbáljuk megérteni. És valóban egy test három vetülete sejtetni engedi a Háromságos Egylényegűség titkát. Ha mindezt a végtelen dimenziójában próbáljuk elképzelni (ami teljes megismerésünk számára sajnos lehetetlen), vetületként könnyebb elhinnünk a VAN, a SZERETET és a LÉLEK halvány tükröződésében az Isteni Háromságot.

 

Ha a Világ dolgait, az anyagi és életjelenségeket, a különböző természeti törvényeket és a fejlődés különböző fokozatait következetesen próbáljuk elemezni, a Háromságosság különböző (legtöbbször igencsak halvány) analógiáit, megnyilatkozásait vehetjük észre, a Teremtő, Gondviselő, Szerető Istennek a Világ működése révén megvalósuló megnyilatkozásait, a Világ Törvényei által történő tevékenységét. Analógiának vehetjük a programozó, törvényalkotó, vezető titokzatos jelenlétét a világ törvényeinek, eseményeinek lebonyolódásában...

 

 

           Az Atya          Istenfogalom - AtyaFiú - Szentlélek - Háttérismeret

 

Atya, apa: az élet egyik princípiuma, ősmintája és ősforrása az Atyaisten (vö. Ef 3,15). Isten Atyaságáról az Újszövetségben Jézus Krisztustól kaptunk kinyilatkoztatást. Isten Atyasága először az Egyszülött Fiúval való kapcsolatot jelenti (Szentháromság). Atyaságának másodlagos megnyilvánulása a teremtés, s azon belül az emberhez való kapcsolata (Mk 14,36; Gal 4,6; Róm 8,15). Bár a Miatyánk megszólítás előfordult már a rabbinikus írásokban is, Jézus hatalmazta föl tanítványait, hogy Istent Atyának szólítsák. Közösségének nincs földi atyja (Mk 3,35), egy Atyjuk van, a mennyei (Mt 11,27). Isten olyan Atya, aki szeretett Fiát adta értünk (Jn 3,16; Róm 8,32). Tökéletességét a megbocsátás, az irgalmasság, a kitartás stb. gyakorlásával követnünk kell (Mt 5,48). [Magyar Katolikus Lexikon]

 

"Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében..." (Hiszekegy) Az Atya maga az örökkévaló Isten, aki minden létező gondviselője. A Fiún keresztül ismerhető meg: ő nyilatkoztatta ki az Atya természetének lényegét, a szeretetet. Az Atyától származik a Fiú és a Szentlélek, akik Vele egylényegűek, úgy hogy az Atya elsőbbséggel bír közöttük.

 

 

           A Fiú          Istenfogalom - AtyaFiú - Szentlélek - Háttérismeret

 

Fiúisten, a Szentháromság második személye, aki az Atyától öröktől fogva születik. A katolikus teológia tanítása szerint a Fiú születése olymódon történik, hogy az Atya örök isteni értelmével megismeri önmagát és eme megismerését egy örök végtelen gondolatban fejezi ki. Ez az isteni gondolat, (Ige, latinul Verbum, görögül Logos) az Atyának végtelenül tökéletes képmása és tükörképe, az Istenben mint az Atyától különböző, vele szembenálló, de vele együtt ugyanazt a végtelen és oszthatatlan isteni lényeget birtokló, egylényegű személy létezik, ő is valóságos Isten. A Fiú időben emberré lett, (l. Megtestesülést és mint Istenember szenvedésével és halálával megváltotta az emberi nemet. A megtestesült Fiú Jézus Krisztus. A Fiú a református és evangélikus keresztyénség hitvallása szerint is a Szentháromság-isten második személye, az Atyaistennel és a Szentlélek-istennel lényegében egy, személyének sajátos jegye a fiúság, műve a megváltás, (kiengesztelés). E tanítás a bibliabeli kinyilatkoztatáson alapszik, ezért a reformáció elfogadta, "...Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. született Szűz Máriától;szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,kínhalált szenvedett és eltemették Alászállt a poklokra, fölment a mennybe,ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,fölment a mennybe,ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat,és országának nem lesz vége... " [Hiszekegy] Jézus a Fiú, aki Isten akaratának engedelmeskedve kiüresítette magát és emberi természetet vett fel. A láthatatlan Isten képmása és egyszülött Fia, és egyben ő is maga az örökkévaló Isten, egy az Atyával. Minden teremtmény előtt született, a földi és mennyei dolgok és létezők őbenne, őáltala és őérte állnak fenn. Isten akaratának engedelmeskedve megüresítette magát, emberi természetet vett fel. A Szentlélek által fogantatott, Szűz Máriától megszületett és Jézus Krisztusként itt élt a Földön.

 

Mindenben hasonlóvá lett az emberekhez, kivéve a bűnt. Földi életében és szolgálatában is engedelmes volt az Atyának, egészen a kereszthalálig. Ezért az Atya feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséggel, tisztességgel koronázta meg, úrrá tette kezeinek minden munkája fölött, és a maga jobbjára ültette. „Ajándékozott Néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” [Fil 2,10] Ő az új és örökkévaló szövetség szerzője, közvetítő az Atya és a világ között.

 

 

           A Szentlélek          Istenfogalom - AtyaFiú - Szentlélek - Háttérismeret

 

"...Hiszek a Szentlélekben Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával..." [Hiszekegy] A Szentlélek szintén valóságos személy, aki az Atyától és a Fiútól származik. Azért jött, hogy a keresztény egyházban Jézus Krisztus személyét fölmagasztalja, és minden hívőt elvezessen a Fiúval való személyes közösségre, Isten valóságos ismeretére és imádatára. A Szentlélek is maga az Isten. Az ellene elkövetett bűnökre nincs bocsánat. Ő kente fel Jézust, hogy betegeket gyógyítson, ördögöket űzzön ki, halottakat támasszon fel és hirdesse Isten országát. Ő munkálja ki az emberekben – az Igével egységben – a megtérést, újjászületést, és teszi valóságossá a hívőkben a megváltás ajándékait. Legfontosabb tevékenységei: vezet, tanít, vígasztal és bizonyságot tesz Jézus Krisztusról.

 

A Szentlélek (latinul: Spiritus Sanctus) a kereszténységben a Szentháromság harmadik személye, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása.

 

A Szentlélek héberül רוּחַ הַקֹּדֶ‏‏שׁ rúach ha-(q)qódes (a szentség szelleme), a héber Bibliában elsősorban a רוּחַ אֱלֹהִים rúach Elohím - Isten szelleme, illetve a רוּחַ יהוה rúach Adonáj (Jhvh) - az Örökkévaló szelleme összetételekben szerepel; görögül: pneuma hagion [πνευμα αγιον],

 

A Szentlélek hét ajándéka: 1.a bölcsesség,

                                        2.az értelem,

                                        3.a jótanács,

                                        4.a lelki erősség,

                                        5.a tudomány,

                                        6.a jámborság,

                                        7.az istenfélelem.

 

A Szentlélek gyümölcsei: 1.szeretet,

                                      2.öröm,

                                      3.békesség,

                                      4.türelem,

                                      5.béketűrés,

                                      6.jóság,

                                      7.kedvesség,

                                      8.szelídség,

                                      9.hűség,

                                      10.szerénység,

                                      11.önmegtartóztatás,

                                      12.tisztaság.

 

Szentlélek elleni bűnök: 1.Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.

                                   2.Kétségbeesni Isten kegyelme felől.

                                   3.A megismert igazság ellen tusakodni.

                                   4.Isten kegyelmét másoktól irigyelni.

                                   5.Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.

                                   6.A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.

 

          Istenfogalom - AtyaFiú - Szentlélek - Háttérismeret

 

Háttérismeret és irodalom:

          Energia,

          Fejlődés, Fejlődésképünk,

          Hiszekegy,

          Idő, ISTEN, Isten titka -

          János Logosa,

          Létezés, Lexikon Istenről,

          Ősrobbanás előtt,

          SzentháromságSzentirás Istenről, Szentírási idézetek,

          (Betürendes gyorskereső - Irodalomjegyzék)

 

<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<  Kezdetben...  >  Istenről  >  Alfapont  >  Törvény   >>> Anyagelőtti      

 

Forrásanyag: ----------------------------

http://lexikon.katolikus.hu/I/Isten.html

http://hu.wikipedia.org/wiki/Isten

http://hu.metapedia.org/wiki/Fi%C3%BAisten

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentl%C3%A9lek

http://www.sapientia.hu/old/jegyzet/dogma_2.html