Rieth József: Világom

Vöröseltolódás

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

Vöröseltolódásnak hívjuk az elektromágneses hullámok hullámhosszának a kibocsátott hullámhosszhoz viszonyított megnövekedését. A jelenségnek a csillagászat és az asztrofizika területén fontos szerepe van, mivel a távoli galaxisok színképe a vörös felé tolódik. Az ellentétes jelenséget, amikor a hullámhossz rövidül, kékeltolódásnak hívjuk.

A vöröseltolódás három lehetséges okát meg kell különböztetni:

1.a forrás és a megfigyelő relatív mozgása (Doppler-effektus, relativisztikus Doppler-effektus)

2.a forrás és a megfigyelő gravitációs potenciálja eltérő (gravitációs vöröseltolódás)

3.a Világegyetem tágulása (a forrás és a megfigyelő között)

A JELENSÉG OKAI

A vöröseltolódásnak a következő okai lehetnek:

             A forrás mozgása

Ha a fényforrás távolodik a megfigyelőtől, akkor vöröseltolódás lép fel; ha a forrás a megfigyelő felé mozog, akkor pedig kékeltolódás. Ez minden hullám esetén igaz, és a Doppler-effektussal magyarázható. Fontos hangsúlyozni, hogy a kifejezés csak közelítő, és a fénysebesség közelében módosításra szorul (Relativisztikus Doppler-effektus):

           Gravitációs hatások

Egy test felszínéről elinduló fény gravitációs vöröseltolódást szenved

 

Az általános relativitáselmélet szerint az erős gravitációs téren keresztülhaladó fény vörös vagy kékeltolódást szenvedhet. Ezt Einstein-eltolódásként ismeri a szakirodalom. (Az általános relativitáselmélet következtetése, amely szerint erősebb gravitációs mezőben lassabban múlik az idő. Einstein-eltolódásnak is nevezik. Ez azt jelenti, hogy egy nagy tömegű test gravitációs teréből érkező fény frekvenciája a vártnál alacsonyabb (a vörös felé eltolódott) lesz.) Ez a hatás a Földön nagyon kicsi, de a Mössbauer-effektus révén mérhető. Ennek ellenére a fekete lyuk esetén nagyon jelentős: azoknak a testeknek, melyek elérik az eseményhorizontot, a vöröseltolódása végtelenné válik. Ez a fő oka a mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás nagy szögskálájú hőmérséklet-ingadozásainak is.

           A tér tágulása

A kozmológia jelenleg elfogadott modellje szerint a tér tágul, és a fény hullámhossza megnövekszik (megnyúlik) a tér tágulásával, ami a fény vörösebbé válásaként látszik látható fény esetében. Ha a Világegyetem az összehúzódás állapotában lenne, akkor a távoli galaxisok fénye a kék felé tolódna. A távoli galaxisok vöröseltolódása teljesen úgy látszik, mintha a távoli galaxisok távolodnának, az általános relativitáselmélet szerint viszont a távolodás, és a tér tágulása két különböző dolog. A távoli galaxisokra ne úgy tekintsünk, mint amelyek távolodnak, hanem úgy, hogy a közöttünk levő tér tágul. Ennek ellenére néha hivatásos csillagászok is kissé pongyolán „távolodási sebességről” beszélnek a vöröseltolódás esetében, mely a „hétköznapi embereket” megzavarhatja.

A csillagászat területén a vöröseltolódás mérhető, hiszen az atom emissziós és abszorpciós (elnyelési) színképe jól ismert. Amikor távoli galaxisok színképét vizsgáljuk, akkor a megfelelő színképvonalak a kisebb frekvenciák (nagyobb hullámhosszak) felé tolódnak el. Minél távolabbi egy objektum, annál nagyobb a vöröseltolódása. Ezekre a távolabbi objektumokra úgy is tekinthetünk, mint amelyek korábbi állapotúak, ugyanis a fénynek időre van szüksége, hogy hozzánk eljusson. A legnagyobb megfigyelhető vöröseltolódása a mikrohullámú kozmikus háttérsugárzásnak van: z = 1089. Ez időben a jelenleginél 13,7 milliárd évvel korábbnak felel meg, és az Ősrobbanás utáni 379 ezredik évnek.

A Lokális Csoporton kívüli, de ezer megaparszeknél közelebbi galaxisok esetén a vöröseltolódás a galaxis távolságával arányos, melyet Edwin Hubble fedezett fel, és róla Hubble-törvénynek nevezték el. Ezt az eltolódást a tér tágulásának a számlájára írják, azaz minél távolabb van egy galaxis, annál nagyobb mértékben tágult a tér, mióta a fénye elért minket, azaz annál jobban megnyúlt a fény hullámhossza, annál jobban eltolódott a hullámhossza a vörös felé, annál nagyobb sebességgel látszik távolodni. A vöröseltolódás gyakran könnyebben és pontosabban mérhető, mint a távolodási sebesség, ezért a távolságot általában a vöröseltolódásból számolják a Hubble-törvény szerint.

A még távolabbi galaxisok esetén a jelenlegi távolság és a megfigyelt vöröseltolódás közötti összefüggés bonyolultabbá válik. Ha valaki egy távoli galaxist néz, akkor annak egy régmúltbeli állapotát figyeli meg, amikor a Világegyetem másmilyen volt, mint most. Úgy feltételezzük, hogy régebben más sebességgel tágult a Világegyetem, mint most. A feltételezésnek két oka van: (1) a gravitációs vonzás hatására a tágulásnak lassulnia kell és (2) a kozmológiai konstans jelenléte változtathatja a világegyetem tágulási ütemét. Jelenlegi megfigyeléseink viszont arra utalnak, hogy a világegyetem tágulása nem lassul, ahogy (1) szerint várjuk, hanem gyorsul.

A táguló Világegyetem az Ősrobbanás-elmélet alapvető következménye.

Egy egyszerű foton a vákuumbeli terjedése során többféle módon is képes vöröseltolódásra. Ezek mindegyike a Doppler-jelenséghez hasonló, ami azt jelenti, hogy független a hullámhossztól. Ezeket a Galilei-transzformációval, Lorentz-transzformációval, vagy az általános relativitáselmélet segítségével írhatjuk le.

Vöröseltolódás Összegzés
Eltolódás típusa Eltolódási törvény Példa téridők  
Doppler-eltolódás Galilei-transzformáció Newtoni téridő  
Relativisztikus Doppler Lorentz-transzformáció Minkowski téridő  
Kozmológiai vöröseltolódás általános relativitáselmélet FRW téridők  
Gravitációs vöröseltolódás általános relativitáselmélet Schwarzschild téridő

 

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6seltol%C3%B3d%C3%A1s

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/GravVore.htm