Rieth József:

SZÍVÜGYEM --- Imaéletem  -- Választás és válaszkérés

 

Előzmények -- Rádöbbenés  -- Választás -- Belenyugvás -- Átrendeződés -- Remény -- Újrakezdés -- Víz, víz -- Visszatérés -- Kétévesen 

<<<   >>>

Műtét felkínálása -- valamint nyomasztó jövőkép -- és az örök életbe történő átmenet kézzel fogható közelsége villámcsapásként tört az életembe. Az elszámolásra, végső készülődésre való ráhangolódás teljesen új imastílust hozott lelki életembe, nagyon gyors váltást. Minden eddigit értékelni kezdtem, mondhatnám "csomagoltam és előkészültem az útra". (Betegnaplóm párhuzamos részei: Döntés --  kimenőn )

A műtéttel kapcsolatos döntés eddig teljesen ismeretlen lelki problémákat vetett fel bennem. Új kihívás volt az életemről való közvetlen döntés. A kockázati tényezők vállalása is elgondolkoztatott, a rendkívül bonyolult és drága műtét is felelősséget ébresztett bennem, az előrelátható utóhatások is bonyolították az elhatározást. Mint egy halálos ítélet kockázata, annak tudatos vállalása, csaknem valamiféle siralomházi hangulatot ébresztett bennem.

 

A szívműtét ma már rutinműtét, általában sikerül, és csak ritka kivétel, amikor a beteg nem éli túl. De a gyors egymásutánban következő két altatás és a két műtét együttes kockázata a sikertelenség százalékos esélyeit igencsak megemeli. Ehhez hozzájárult szívem gyengesége is, ami a kockázatot igencsak megnövelte, hiszen éreztem a rosszullét során a közvetlen életveszélyt. Mindezzel szemben a műtét megtagadása esetén a továbbélés időtartama bizonytalanul rövid időre korlátozódnék. Előfordulhatna ugyan, hogy még sokáig nem romlik számottevően az állapotom, de az utóbbi idők fulladásai és ájuláskörnyéki rosszullétei, a teherbíró képességem rohamos csökkenése, állapotom közeli összeomlását jelezték előre. Két lehetőség, két kockázati veszély. Egyik oldalon a műtét reális kockázati százaléka, másik oldalon a biztos fulladás veszélyének rohamos növekedése állt. A tiszta és krisztusi választás a műtét vállalása felé mutatott.

 

Kicsinységem és jelentéktelenségem tudatában érdemtelennek láttam magam egy millió forintokban értékelhető műtét és kezeléssor választására. Hogyan jövök én, egy senki, egy kis pont ahhoz, hogy mások elől elvegyem a gyógyulás és gyógyítás lehetőségét, ebben Kalkuttai Teréz anya példája lebegett előttem. A mi egészségügyi ellátottságunk ismerete és a magyar közegészségügy helyzete hamar átszínezte ezt az asszociációt. A műtét nagy kedvezményét én a magam jószántából nem kívánhatom a magam számára. Persze -- folytattam a gondolatsort -- ötvenöt éves járulékfizetésem során nagyon sokat beadtam a betegbiztosításba. Hosszú biztosítási előzményem alapján nem vetődhetett fel komolyan a költségesség kérdése. Más oldalról viszont más értékelési szempont-irányt is számításba kell venni. Hiszen ha kicsiny vagyok is és jelentéktelen, ám a Végtelen Isten eszköze vagyok. Nem tudhatom tetteim jelentőségét a Megváltás és Gondviselés dimenziójában helyesen értékelni. A méltányos döntésnek csak az Isten részéről történő választást éreztem, Ő tudja egyedül az összes tényezőt helyesen értékelni. Amíg élek, kötelességem életemet védeni, és Számára a legalkalmasabb formájában megőrizni, készen bármilyen feladat végrehajtására. Ezek a megfontolások is a műtét melletti döntést szorgalmazták.

 

Végül az esetleges utóhatások felőli spekuláció (a jövőbeni, a majd "itt fáj - ott fáj" életmód megélése; folytonos utókezelések, további műtétek vállalása; a gyors leépülés és kínlódás új életstílusa; az esetleges testi-lelki korlátok közé szorítottság esélye) teljesen akadémikus volt már az első pillanattól kezdve. Műtétek nélkül sem tudhatja senki a holnap katasztrófáit. Nem ismerhetjük testi jóllétünknek, élettartamunknak az időbeli korlátait. A mai életerő pillanatokon belül megroppanhat (lám itt van a jelenlegi helyzetem is...). Bármikor kialakulhat olyan elváltozás, ami tartós fájdalommal, testi és\vagy lelki gyötrelmekkel jár. Lehet, hogy sokáig kell hordoznunk majd ilyen keresztet, de bármely pillanatban megkaphatjuk, nem is tehetjük le, sőt, fel kell vennünk! Az utóhatások kockázata sem lehet tehát lényeges szempont. Ezen megfontolások alapján is a műtét vállalása mellett kellett döntenem.

 

Maradt még egy szempont, ami az esetleges búcsúzással kapcsolatos. Nem az átlépéstől, vagy más szóval, köznapi kifejezéssel úgynevezett "haláltól való félelem" gondolkoztatott el, hanem a hátrahagyottak szomorúsága. Azok, akiket szeretek, akik engem is nagyon szeretnek, az esetleges eltávozásommal sokat vesztenek. Őket sajnáltam igazán, őértük imádkoztam igazán, miattuk aggódtam igazán. Zsuzsó roppant kiszolgáltatott, sokat szenved külön, a maga igen komoly testi-lelki megpróbáltatásaival, hasonló tartalmú naplót érdemlő bajaival. Életemben évtizedeken keresztül mindég, mindenben igyekeztem segíteni neki, ezt a rám épülő fizikai\lelki segítséget veszítené el most a távozásommal. Lelkileg is nagyon azonos hullámhosszon éltünk mindég, a tartós elválásra nem készítettem őt fel. Imacsoportunk, gazdag lelki élete bizonyára sokat segítene neki, de a krízis pillanatai roppant nehezek lennének számára. Gyermekeim számára is -- gondolom -- jelentős veszteség lenne a búcsúzás, hasonlóképen unokáimnak is. Tanítványaim jobban fel lettek készítve, ők távolabb is állnak tőlem, őbennük bizonyára komolyabb törés nélkül áthidalható lenne az elválás.

 

Imámban őértük, a potenciális hátramaradókért könyörögtem, kérve számukra a vigasztalást, a példamutató lelkiséget, az erőt, a keresztény hit gyakorlati megvalósításának kegyelmét. Nagyon reméltem azt, hogy az esetleges átmenetem igazi jelentőségét, az Irgalmas Istennel való végső egyesülésemet, előbb-utóbb biztató reménnyel tudják tudomásul venni, lelki hasznukra válik, megvigasztalódnak és erőt nyernek, talán valamiféle lelki épülésben is részük lehet. Bizonyosra vettem hogy a Gondoskodó Isten gyorsan megvigasztalja őket, és az esetleges sebeket hathatósan begyógyítja.

 

Egy kísértést kell még megemlítenem, ami többször is előkerült az elválás latolgatásánál, és ezt is nehezen sikerült legyőznöm. Sok befejezetlen álom, sok terv, sok félbeszakadt munka maradt mögöttem. Otthoni feladataim javarésze ilyen félkész állapotban van már sok éve. A munkák tömege türelmesen várja a folytatást, körülöttem egy raktár látszatát mutatva. Ezek bizonyára befejezetlenül kerülnek lomtalanításra. Számomra is folyamatos feladat lett volna és lenne a jövőben is az időszakos selejtezés, vagy -- ami ugyanazt jelenti -- az álmok fokozatos leépítése. Vannak azonban fontos, végrehajtandó dolgok is: a WC öblítő tartályának megjavítása, a konyhai melegvíz újbóli biztosítása, a lakás villamos hálózatának rekonstrukciója, a szobám rendberakása, a lakás újrafestése, a mázolás. Kicsinységek ezek, de a folyamatos befejezetlenség a mindennapokban is mindég nyomasztott, most azonban sokszoros szorongással töltött el. Fontos feladatnak érzem továbbá a valós világképem leírását, amit Fiam oly sok éve sürget, és amit Ottmár atya és Lenci bácsi határozott parancsai alapján kényszerűen igyekeztem húzni-halasztani. Az utóbbi időben elérkezettnek láttam már az időt, és nagy elhatározással véglegesen bele-bele vágtam, pontosabban megint csak el-elkezdtem. Hasonló régen húzódó munkám a rokoni kapcsolatokról, a családról írt anyag véglegesítése (, amiben sajnos még egyéni meglátások, mások számára kellemetlen indiszkréciók is rejlenek!). Fájó érzés volt számolnom a munkák félben-harmadában való abbahagyásával való szembesülés.

 

Ezek a gondok -- hamar rádöbbentem -- tulajdonképpen kísértések, így aztán gyorsan el is hessegettem őket magamtól. Beláttam, amíg testi és szellemi képességeim birtokában vagyok, mindég befejezetlen feladatok fognak körülvenni. Vagy lesz, aki folytatja a hátrahagyottaim közül, vagy selejtezésre kerülnek. Az én feladatom az aktuális munkák minél tökéletesebb végzése, és nem a holnapért való aggodalmaskodás. A hiánnyal való búcsúzás nyugtalanító kínja maradjon a tisztítótűz aktuális kiegészítésének itt a földön megvalósuló részévé. Ennyivel több szenvedést tudok felajánlani a műtétek bizonyosan sokoldalú próbatételei mellé. A felajánlás többszörösen meg is történt. Imám egyre inkább a ráhagyatkozás imájává vált:

            "Édes Jézus Neked élek,

            Édes Jézus Neked halok,

            Életemben, halálomban,

            Édes Jézus, Tied vagyok."

 

Nem sokat várhattam; döntenem, készülnöm kellett. Gondjaimat aránylag gyorsan sikerült letepernem, helyébe az esetleges boldog találkozás készenléte és reménye lépett. Nem volt ez lemondás az életről, csak egy szelíd felkészülés a végső pillanatokra. Nem adtam fel a küzdelmet a gyógyulásért, erre még a rendszeres fulladásom sem adott volna igazán okot. De a reális kockázatok miatt fel kellett készülnöm a végső pillanatokra, amik ott lappangtak a közelben. Imáimban választ kértem Istentől a jövőmre, a küldetésemre. Feltételként állítottam Elé az érfestést, a műtéteket. Mutassa meg, szükség van-e rám, folytatnom kell-e a földi munkáimat, várnak-e rám még itt további feladatok.

<<<   >>>

 

Előzmények -- Rádöbbenés  -- Választás -- Belenyugvás -- Átrendeződés -- Remény -- Újrakezdés -- Víz, víz -- Visszatérés -- Kétévesen 

Betegnaplóm párhuzamos részei: Döntés --  kimenőn