Háttérismeret a "GYERMEKKOROM" című anyaghoz:

Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia

 

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)     Felső Krisztina > Ostrom után > Ministrálás > Városmajor       

          Csörsz utcai Kápolna Egyesület     Plébánia - Új templom  - (Plébánosok - Káplánok - Misézők - Világi elnökök - Templomgondnokok - Kántorok - Sekrestyések - Hitoktatók)

A húszas évek második felében Szelényi István tisztelendő úr misézőhelyet létesített a Fürj utca 26-os számú házban. 1929-ben megalakult a Csörsz utcai Kápolna Egyesület. A  hegyvidéken gyarapodó számú hívek részére a rendszeres Istentiszteleteket a Vöröskereszt Kórház, az Istenhegyi úti Iskolatestvérek, majd a Németvölgyi úti Hadirokkant Otthon kápolnájában végezték. (Ez utóbbi kápolnában működött az 1944. október 29-én mártírhalált halt Kálló Ferenc tábori esperes.)

Az Alkotás utcai Vöröskereszt Kórház kápolnája 1884-ben nyílt meg, amelyet a hívek a Csörsz utcai bejáraton keresztül látogathattak. A második világháború időszakában a kápolna már szűk volt az egyre szaporodó környékbeliek és a kórház betegei számára. 1945-ben a kórházi kápolna súlyosan megsérült. Utódjául szemben, a Csörsz utca 4. szám alatt, a volt Fővárosi Vámház földszintjén alakítottak ki kápolnát, emeletén pedig lakást a templomigazgató és sekrestyés részére. Ezt az épületet már korábban is használták közösségi célra, például a Felső-krisztinavárosi Plébánia Iparegylete többször is ebben az épületben tartotta éves közgyűlését, amin gyermekként édesapámmal részt vettem. Útszélesítés miatt ezt az épületet 1976-ban lebontották. Három évig a Csörsz utcai parkban, egy barakk kápolnában voltak a Szentmisék. A főváros kártalanítási összegén az egyházi főhatóság Szabó István Ybl díjas építész tervei alapján a Táltos utca 16. alatt építtette fel a Szent Kereszt templomot.

Szelényi István atya -- A Táltos utcai Szent Kereszt templom

          Felső-krisztina Plébánia          Plébánia - Új templom  - (Plébánosok - Káplánok - Misézők - Világi elnökök - Templomgondnokok - Kántorok - Sekrestyések - Hitoktatók)

Az 1930-as évektől kezdődött meg a Németvölgy erőteljes beépülése, ekkor ugrásszerűen megnőtt a forgalom, és módosult a városrész arculata. A legjelentősebb változásokat a hegyre vezető utakat keresztező Böszörményi úton lehetett megfigyelni leginkább. Ez a rész néhány évtized alatt keskeny földútból széles városi főúttá vált, üzletekkel, éttermekkel tarkítva. A Böszörményi út lezárásaként egy közlekedési csomópontot terveztek a mai Apor Vilmos térre, aminek kialakítására csak a világháborút követően került sor. 1940-ben alakult meg a Felső-krisztinavárosi plébánia. A plébánia mai területén templom, kultúrház és plébániából álló, nagyszabású épület együttes kialakítását tervezték. A plébánia épülete 1939-ben készült el. A jelenlegi templom Fiala Ferenc és Lehoczky György építészek tervei alapján 1934-ben épült. A bejárat fölötti torony harangját 1936-ban szentelték fel.

A Jagelló úti templom egykor és ma -- kívülről nem sokat változott az eleje

A templom igen családias volt. A mérete is meglehetősen szűk volt, de a hívek is barátias közösségeket alkottak. A kicsiny szentély nem tette lehetővé nagy aszisztenciák szervezését, négy vagy hat ministrán már szűkösen tudott mozogni a szentélyben, áldozásnál pedig sokszor bántóan tumultuózus jelenetek alakultak ki az áldoztató rács előtti szűk helyen. Az énekkar is alig fért el a kóruson. Ha pedig nagy ünnepeken zenekart is meghívtak, akkor a kórus szinte szardíniás dobozzá vált. A képviselő testület számára a szentély mellett volt két sor űlőhellyel (kb. 8-10 fő részére) fenntartott hely kialakítva. A ministránsok a templom hátsó oldalán levő kultúrteremben öltöztek. Ennek a teremnek a oldalfala a szentéllyel közös volt, így minden hangos szó, viháncolás behallatszott a templomba. Emiatt sokszor veszekedett a sekrestyés Feri-bácsi, vagy a plébános atya a fiatalokkal.

"A templom jóval kisebb volt eredetileg. Kiss bácsi (Kiss Ferenc sekrestyés) nagy karmozdulatokkal hívta a szentély felől a híveket beljebb, hogy a bejáratnál állók is beférjenek a templom hajójába. A padsorok mellett oldalt is sokan álltak. Kiss bácsinak egyenruhája is volt: lila színű, bővebb reverendaszerű és a vállborítása arany szegélyű. Télen ő fűtött a templomban: a vaskályhát minden szentmise előtt megrakta. A kályha a szentély mellett állt. A szentély mellett volt egy kis nyitott fülke, kb. 4 személy számára (szerintem 8-10 személynek. Rieth) paddal, térdeplővel. A templomot több részletben nagyították, eltűnt a fülke, hátrébb helyezték a szószéket, az oltárt, a falat, és megszűnt a tanácsterem az oltár mögött. Ostrom után – amikor a rendeket feloszlatták – a közelben lakó apácákat is elhurcolták. Kápolnájuk berendezését széthordták. Csak egy szép gyóntatószéket sikerült megmenteni, amelyet baloldalon elől állítottak fel, a mostani kijárat helyén. Legtöbbször Terebessy Andor ciszterci atya gyóntatott itt buzgón. A templom belső terének nagyobbításakor ez a gyóntatószék elkerült innen. Az Úrnapi körmenet útvonala hosszabb volt mint manapság: Törpe utca – Ferry Oszkár utca (most Kiss J. altb. u.) – Németvölgyi út – Pilsudsky utca (most Stromfeld Aurél út). A négy oltár számára az útvonal mentén az ott lakók készítettek minden évben egy-egy kis kápolnát, sok friss zöld ágból, szinte beszőtték a falakat és virággal díszítették. Az egyes oltárok helye: Törpe utca, a magas zöld zsalus ház előtt (Schreier-villa); a Ferry Oszkár utca középső úgynevezett városi ház kertkapuja; Németvölgyi út-Pilsudsky út sarok; Pilsudsky út Zsámbéki utca sarok. Impozáns kép volt a nagy tömeg vonulása a körmeneten az utcákon végig." Igy emlékezett Binzbergerné Kelényi Marietta a Felső-krisztinavárosi híradóban.

                   

 

Liturgikus élet emlékei: Körmenet -- Ministránsok (Székely Tibi, Drexler Andzsi, Kelényi Tibi, Rieth Laci és jómagam, valanint Fundéliusz atya) -- Szolgálatban

A kis plébánián buzgó vallásos élet zajlott. Sok ministráns tevékenykedett (akkor még temetésre és esküvőre is jártunk ministrálni). A szentmiséken (még a mellékoltároknál is, ugyanis akkor gyakran előfordult, hogy hétköznaponként egyszerre több helyen is egyszerre miséztek papok), litániákon mindég volt ministráns, több is. A politikai zaklatás miatt a ministránsok több, egymástól független kisebb csoportokban (6-10 fő) szerveződtek. Sok hívatás bontakozott ki a plébánia közösségének támogatásával. Az énekkar kis létszámú volt, de igen jó hangú gárda, sokuk szinte szólista képességekkel rendelkezett. Bandi bácsi, a kántor szigorúan, de atyai gondossággal irányította énekeseit. Lehet, hogy nem volt nagy repertoárjuk, de azt nagyon jól adták elő. A templom tiszta, gondozott volt, a kertekből mindég sok virág került az oltárokra, a szobrokhoz.

                  

Kis csapatunk: Drexler Andzsi, Székely Tibi (állnak), Pálfalvi Feri, Rieth József, Kelényi Tibi, Kabar Sanyi és Apró Pali (ülnek).

Kis csapatunkból ma is szolgálnak Kabar Sándor pápai prelátus, plébános és Kelényi Tíbor

A budapesti harcok során az ideiglenesnek tervezett kis templom jelentős sérüléseket szenvedett, amit a hívek áldozatkész adományainak köszönhetően javítottak ki. Az építendő nagyobb templom tárolt anyagát a plébánia értékesítette és az így szerzett pénz felhasználásával nagyobb arányú átalakítási munkát végeztek a kis templomon (260 m2) és elkészíttették az új liturgikus teret.

A paplak

A háború után a politikai elnyomás súlyosan terhelte a plébánia életét is. A vallásukat gyakorló híveket zaklatták a politika erőszakos alakítói, akadályozták a különböző egyesület (Oltáregylet, Nőegylet, EMSZO, Iparegylet, Szívgárda, Mária Kongregáció, Cserkészet, Ministránsgárda, stb.) működését. Nehezítették ugyan a különböző tevékenységeket, de megakadályozni nem tudták; a hívek az illegalitás határán is gyakorolták közösségi életüket.

A II. vatikáni zsinat nyomán szembemiséző oltár készült és elbontották a szentélyt valamint a templom teret elválasztó korlátot, majd 2001-ben, amikor a szentély egységes építészeti stílusban átépült (a régi oltár mögötti fal elbontásával, az addigi kulturtermet is hozzácsatolva a belső térhez), újabb padok behelyezésével a templomtér  375 m2-re emelkedett átalakítással, valamint hozzáépítéssel, így a sekrestye is kibővült.

Régi oltárkép az első bővítés után -- Kis Ferenc sekrestyés

A templom említésre méltó értékei a színes ólomüvegablakok. Az oldalfalakon lévők számos magyar szentet, egyházi személyt és az egyháztörténet néhány nagy alakját ábrázolják. A szentély egyenes záródású végfalán lévő, a keresztút jeleneit mutató üvegablakokat Sztehlo Lili tervezte. Az üvegablakok hat részletben a keresztút 14 stációját ábrázolják.

Az átalakított templomtér és szentély -- Egyházzenei hangverseny a kibővített templomtérben

A plébánia kis parkjában a sashegyi Notre Dame de Sion zárda kertjéből 1950-ben idehozott öntöttvas Krisztus-szobor áll. Vele szemben helyezték el 1975-ben Máriahegyi János szobrászművész Mária-szobrát. – A Németvölgyi út és Bürök u. kereszteződésénél található Szent Márton kápolnát 1884-ben emelték a környék szőlősgazdái.

     

Krisztus szobor -- Mária szobor -- Szent Márton kápolna

          Az új templom          Plébánia - Új templom - (Plébánosok - Káplánok - Misézők - Világi elnökök - Templomgondnokok - Kántorok - Sekrestyések - Hitoktatók)

A kistemplom elkészülte után néhány évvel 1941-ben, a kerületi népesség rohamos növekedése miatt, a plébánia hívei új, nagyobb templom építésébe kezdtek. Az új, monumentális, háromtornyos nagy templom építése Irsy László tervei alapján kezdődött meg.

Az impozáns -- a néhány évvel korábban épült városmajori templomra emlékeztető épületből -- a háború miatt 1944-ig csupán az altemplom és a templom alapozása készült el. A leendő oszlopok helyén betonvasak nyalábjai meredtek az égnek. A tervek szerint a korábbi (de jelenleg is használt) kistemplom helyén kultúrház épült volna. A nagytemplom elkészült pincerészét az ostrom alatt óvóhely gyanánt használták. Az ostrom alatt egyszer ellátogattam erre az óvóhelyre, mert a szomszéd házba (a 34-be) egy haldoklóhoz papot kértek. Szelényi atya ki is jött. Akkor láttam ott azt a sok embert a kriptában megbújva. A háború után nem folytatódott a félbemaradt nagy templom építése. A felhalmozódott tégla és egyéb anyagot eladták és a háborús károk javítására költötték el. Az elkészült templomalapot a hatalom elvette.

Később, a félbemaradt templom alapjaira 1970-ben szolgáltató házat építettek, és az eredeti tervektől teljesen eltérő céllal szolgáltatóház épült rá, melyet többször bővítettek, bérlői sűrűn cserélődtek. Az első részben a leghosszabb ideig eszpresszó működött, de volt ott fodrászat is, meg kozmetika is. A templomhoz tartozó hátsó épületrészt a háborút követően az állam raktározási célokra használta. Később a komplexumból mulatóhely lett, amely 1998-ig működött. Egy birkózóbajnokot is emlegettek, mint tulajdonost. Rossz híre volt ennek a "Hully-Gully" éjszakai bárnak, ami a templom közelsége és az alapok eredeti rendeltetése miatt a környék vallásos lakóságának komoly lelki fájdalmat okozott.

Hully-Gully bár és alaprajza

 

 

 Apor Vilmos szobra szemben a botránkoztató mulatóhellyel

Amikor az épület utolsó tulajdonosai az eladás mellett döntöttek, a plébánia -- a hívek nagylelkű adományaival és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye jelentős kölcsönével -- vissza tudta vásárolni az ingatlant, és altemplomként hasznosította, kolumbáriumot alakított ki benne.

A kolumbárium és altemplom: kívül stílustalan, belül modern

Amint anyagi eszközeik lehetővé teszik, új tervek alapján az eredeti alapokra új templomot építenek. Egyelőre 2017-ben közösségi házzá alakították az objektum felső részét. (A közösségi házról.)

Az itt bemutatott terv -- úgy tudom -- Makovecz Imre utolsó munkájaként készült el. Makovecz 2011-ben elhunyt, de az álom talán valami nagyvonalú építményben fog egyszer megvalósulni...

Makovecz templomterve

          Plébánia - Új templom - Kronológia - (Plébánosok - Káplánok - Misézők - Világi elnökök - Templomgondnokok - Kántorok - Sekrestyések - Hitoktatók)

 

 

                  Kronológia

 

                                  Plébánosok      (Plébánosok - Káplánok - Misézők - Világi elnökök - Templomgondnokok - Kántorok - Sekrestyések - Hitoktatók)

 

Szelényi István                                              1940-1952             1890-1962              1936-gondnok

Dér Gyula                                                     1952-1958              1895-1975

Tóth János                                                    1958-1963             1917-2002

Berzsenyi István                                            1963-1979             1910-1979

Haid Árpád                                                    1979-1982             1935-1993

Dr. Nagy Imre                                                1982-1994             1934-2007

Györgydeák Márton                                       1995-                     1942-

 

Plébánoshelyettesek, káplánok, kisegítők      (Plébánosok - Káplánok - Misézők - Világi elnökök - Templomgondnokok - Kántorok - Sekrestyések - Hitoktatók)

 

Dr. Motesiczky Károly   kihelyezett lelkész      1931-                    1893-1977

Karl Lajos                     hitoktató                    1934-                    1905-1969

Perényi István               hitoktató                    1935-                    1912-1986

Pribelszky Pál               hitoktató                   1936-1937             1910-1975

Sztrizs István                hitoktató                    1937-1938             1913-1978

Keresztfalvy Endre         káplán                      1937-1938              1899-1945

Dr. Sárdy János            hittanár                      1938-1947             1913-

Brogli Ferenc                káplán                       1938-1942             1907-1986

Hermann Ágoston          káplán                      1942-1946             1907-1976

Dr. Huszár Dezső          káplán                       1947-1948            1913-

Sághy Ferenc               káplán                       1948-1949             1919-

Dr. Gergely József         plébánoshelyettes      1948-1950             1901-1982

Dr. Fundéliusz Vilmos    káplán                      1948-1950              1915-

Dr. Tóth Károly              káplán                       1950-                    1919-2000

Dr. Szepesi Sándor        káplán                      1950-1952              1914-1977

Raáb Kornál                  káplán                       1950-1952             1910-1961

Csurgai Jenő                 plébánoshelyettes      1951-1953             1914-1986

Czinka Antal                 káplán                       1953-1956             1918-1987

Dr. Szőnyi Alfréd           káplán                       1952-1953             1908-1956

Behinszky Béla             káplán                       1954-1958             1910-1988

Dr. Bellányi Ferenc        káplán                       1957-                    1914-1987

Hernádi Ágoston            káplán                      1957-1964              1907-1976

Násfai István                  kisegítő                    1958-                     1907-1989

Dr. Petfő Zoltán             káplán                       1963-1966              1915-1968

Greksa Ferenc              káplán                       1964-1976              1928-

Dr. Hajnal Róbert           káplán                       1968-1969             1935-

Haid Árpád                    káplán                      1970-1979              1935-1993

Hajnal György               káplán                       1976-1977              1936-

Dr. Széplaky Lajos        káplán                       1977-1981              1928-1981

Schramkó Pál               káplán                       1979-1983              1955-

Csermely Endre            káplán                       1981-1983              1925-

Nagy János                   káplán                      1983-1995              1948-

Hollai Antal                   plébánoshelyettes      1990-1993              1958-

Sándorfi István               káplán                      1993-2001              1963-

Szőcs László                káplán                       2002-2007             1974-

Kálmán József              káplán                       2007-2008              1977-

Mandalov Balázs           káplán                       2008-2009             1984-

Varga Andrej                 kisegítő lelkész          2009-2011             1973-

Molnár Miklós               káplán                       2011-                     1986-

 

Misézők   (Plébánosok - Káplánok - Misézők - Világi elnökök - Templomgondnokok - Kántorok - Sekrestyések - Hitoktatók)

 

Gunda Jenő                                                   1933-1967             1886-1967

Vajda János                                                  1941-                     1902-1978

Dr. Török Zoltán                                             1943                      1883-1967

Dr. Könözsy Lajos                                         1945-1946              1915-1948

Ács Ambrus                                                  1945-                     1873-1954

Dr. Istvánfi József /szombathelyi/                    1945-                     1890-1969

Dr Krajnyák Gábor /gör.kat./                           1954-                     1886-1955

Bernáth Elemér                                              1957-1958             1911-1986

Dr. Szörényi Andor                                         1958-1969             1908-1969

Ambrus Lóránd S.J.                                       1959-1960              1931-

Dr. Gál Ferenc                                               1960-1998             1915-1998

Csányi Kálmán /erdélyi/                                  1963                     1879-1963

Walkovszky László                                        1963-1990              1910-1990

Hubert Frigyes hitoktató                                 1959-                     1896-1978

Dr. Terebessy Andor                                      1963-1993              1918-1993

Dr. Ijjas Antal /kalocsai érsek/                        1969-1986              1901-1989

Dr Vanyó László                                            1979-1982             1942-2007

Dr. Ladocsi Gáspár                                        1981-                    1952-

Nárai János                                                   1983-1984             1920-

Bodó Károly                                                  1984-1985              1935-

Pálmai Péter OSB                                         1968-1992              1925-

Dr. Goják János                                            1991-                     1930-

Dr. Szabó Tamás nunciatúrai titkár                 1995-2007              1956-

Dr. Laurinyecz Mihály nunciatúrai titkár           1995-1996              1963-

Dr. Szabó Tamás nunciatúrai titkár                 1996-                     1956-

Dr. Veres András MKPK titkár                        1999-2007              1959-

Dr. Gábor Elemér Nagyváradi egyházmegyés   2002                     1973-

Turcsik György                                              2002                     1946-

Gável Henrik                                                 2002                      1968-

Dr. Bolbelitz Pál professzor                            2010-                     1941-

Dr. Pákozdi István                                         2010-                     1955-

 

Világi elnökök    (Plébánosok - Káplánok - Misézők - Világi elnökök - Templomgondnokok - Kántorok - Sekrestyések - Hitoktatók)

 

Szigeti János                                                1934-1936

Wünscher Frigyes                                         1936-1941

Bornemissza Géza                                        1941-1948

Szilléry Péter                                                1948-1970

Dr. Arató Jenő                                               1970-1974

Pattantyús Dénes                                          1974-1979

Dr. Káplár János                                            1981-1989

Thorday Lajos                                               1989-1993

Dr. Érszeghi Géza                                         1993-2000

Babics Balázs                                               2001

Béres György                                                2001-

 

Templomgondnokok      (Plébánosok - Káplánok - Misézők - Világi elnökök - Templomgondnokok - Kántorok - Sekrestyések - Hitoktatók)

 

Barnaly Dezső

Gyulai József

Szemes Ferenc

Rupnik Károly                                                1945-1994

Seid Fidél                                                     1994-2009

Pech Antal                                                    2009-

 

Kántorok      (Plébánosok - Káplánok - Misézők - Világi elnökök - Templomgondnokok - Kántorok - Sekrestyések - Hitoktatók)

 

Jurossa Endre                                               1931-1977

Szabó József                                                1977-1979

Kecskés Dezső                                             1979-1982

Cser István                                                    1982-1988

Schimmer József                                           1988-

 

Sekrestyések      (Plébánosok - Káplánok - Misézők - Világi elnökök - Templomgondnokok - Kántorok - Sekrestyések - Hitoktatók)

 

Kiss Ferenc                                                  1931-1967

Matécz Mária                                                1967-1981

Halász Imre                                                  1982-1987

Schimmer Józsefné                                       1987-1990

Gila Cecília                                                   1990

Schimmer Józsefné                                       1990-1996

Rajkai János                                                 1996-2006

Szuha Zsuzsanna kisegítő                             1996-2002

Horváth Lászlóné kisegítő                               2002-

Horváth László                                              2006

Török Zoltán Péter                                         2007-

 

Hitoktatók

Czikura Erika

Gál Edit

Dr. Gerber Alajos                                           2009-

Hartmann Tivadarné

Horváth Lászlóné

Lukách Krisztina   

Kálovits Antalné

Komáromi János

Komáromi Jánosné

Markovich András

Miklós (Frank) Zsófia

Oláh Enikő

Peidl Ágnes

Sándorfi Mária                                               2007-2008

Sárvári Mária

Dr. Simon Ernőné                                          1990-1993

Tóth Lászlóné

Víz Krisztina

Wágner Ilona

 

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)     Felső Krisztina > Ostrom után > Ministrálás > Városmajor       

------------------

A szöveg készült Rosch Gábor: A plébániatemplom építéstörténete c. tanulmányának felhasználása, valamint saját emlékeim alapján. Internetes források:

http://www.felsokrisztina.net/?old=tortenet

http://www.hegyvidekujsag.eu/archivum/archivum-2012-junius-19/hegyvideki-varosreszek

http://miserend.hu/?templom=2197

www.felsokrisztina.net/kronologia.doc

A Felsőkrisztináról a Silvarerumban is írtam: az iskolai miséről, ministrálásról, esti imáról, körmenetről.