Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Newton törvényei

Tartalomjegyzékhez Világképem <    (Kvark-időszak, Hadron-időszak)     

Newton törvényeinek Isaac Newton angol matematikus és fizikus négy, tömeggel rendelkező mozgó testek viselkedését leíró törvényét nevezzük. Ezek a törvények alkotják a klasszikus mechanika alapját. A négy törvényt több mint 200 éven keresztül megfigyelésekkel és kísérletekkel igazolták, egészen 1916-ig, amikor Albert Einstein relativitáselmélete, a mindennapokban ritkán előforduló jelenségek pontosabb jellemzésével kiváltotta. A Newton törvények a nem atomi méretű testek, nem extrém környezetben való mozgásának leírására mind a mai napig kiválóan alkalmazhatók.

Newton első törvénye – a tehetetlenség törvénye

Galilei és Kepler törvényei alapján. Minden test nyugalomban marad vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez mindaddig, míg ezt az állapotot egy másik test vagy mező meg nem változtatja.

Newton második törvénye – a dinamika alaptörvénye

Egy pontszerű test lendületének (impulzusának) a megváltozása egyenesen arányos és azonos irányú a testre ható, 'F' erővel. Az arányossági tényező megegyezik a test 'm' tömegével.

Newton harmadik törvénye – a hatás-ellenhatás törvénye

Két test kölcsönhatása során mindkét testre azonos nagyságú, egymással ellentétes irányú erő hat. A törvény erősebb változata azt is előírja, hogy az erőknek a két (pontszerű) testet összekötő egyenesre kell esniük. Noha gravitációs erőkre ez a változat mindig igaz, elektromágneses erők esetében nem minden esetben érvényes.

Newton negyedik törvénye – az erőhatások függetlenségének elve

Más néven a szuperpozíció elve.

Ha egy testre egyenlő időközönként több erő hat, akkor ezek együttes hatása megegyezik a vektori eredőjük hatásával.

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Planck-időszak     

---------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Newton_t%C3%B6rv%C3%A9nyei