Háttérismeret a "GYERMEKKOROM" című anyaghoz:

Tiszaföldvár - 1868-as Memorandum

 

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)    Tiszaföldvár 1848-ig < Tiszaföldvári Memorandum > Tiszaföldvár 1848-tól > Tiszaföldvár ma      

A szabadságharc a szegény nép reményét ébresztgette. Kossuth-tól remélte a nép a megváltást. a Memorandum és emléktábla ezt a reményt tárta a világ elé.

 

Kossuth Lajos hazánkfiához 1868 Martius 8-án küldött Memorandum a Tisza-földvári Olvasó Egylet közgyűlésétől:

 

Halhatatlan érdemű nagy hazafi!

Ön polgári dicső pályája, minden erényei, minden keservei, a hontalanság távolából is aczéltükörben ragyognak a magyar nép epedő és esdő szemei előtt.

 

Ez aczéltükörben látják és olvassák epedő szemeink, miként Ön nagy lelke eszmevilágában a nap: édes magyar nemzetünk; nap, arany sugaraival körülövedzi Önnek egész nemzetünk lényét: ragyogó napláng Ön előtt a magyar nemzet, abban Ön is lánggá olvadva.

 

Ez aczéltükörben láttuk és látjuk a derülő hajnalt, amely negyedfélszázados éjszaka után dicső fényben kelt és kel a nemzet egére s a sötétségben tengett népek szemeiről a vakság homályát eloszlatja.

 

Ez aczéltükörben láttuk és látjuk a szivárványt, mely a szent hajdan népeinek azt hirdeté, hogy Isten nem fogja többé vízözönnel elborítani a földet, s nekünk azt, hogy nem borítandja többé sötétség a népek szemeit.

 

Ez aczéltükörben láttuk, olvastuk és megtanultuk, hogy Isten még világteremtéskor maga ülteté a szabadság fáját, s bár az emberi gonoszság, fanatismus, lelki sötétség véresőkkel öntözé azt: mindazonáltal oly terepély élőfává kell annak növekednie, hogy századokon át fogamzott bimbói kinyílván, egy egész világot borítson el díszes lombjaival, s a kiontott ártatlan vérért a kiszenvedett népeknek dúsan teremje áldott gyümölcseit.

 

Ez aczéltükörben látjuk, hogy vértől melegül a föld mindaddig, míg megérik a nép a szabadságra, és így Isten kísértetbe ejti ugyan a szent ügyet, de áldása még nem hagyta el soha. Mert:

 

Ez aczéltükörben látjuk, hogy szabadságáért harczoló szabad népet még soha sem bírt zsarnokokért küzdő rab-nép végleg leigázni, jeléül annak, hogy Isten e földet nem rab, hanem szabad nép számára teremtette. Ezért azon trónok, melyek sem igazságban, sem becsületességben, sem erkölcsiségben, sem Istenben, hanem csak roppant hadi készületökben bíztak - füstbe mentek.

 

Ez aczéltükörben láttuk, s látjuk, hogy csak egyedül igazságtól s honszerelemtől lelkesedett honvédek, a szabadság, testvériség és egyenlőség lobogója alatt, megemlékezvén Isten ostorára - Attilára, meg az Isten paizsára - Hunyadi Jánosra verhetik szét és porrá a sötét kényuralom zsoldosait, e szívtelen és lelketlen gépeket.

 

Ez aczéltükörben láttuk, belőle olvastuk, hogy erkölcsi erejét kifejlesztett nép egy olyan nagy folyam, mely szent, mint a Jordán vize s rajta a szabadság szelíd galambja nyugoszik. De egyszersmind egy nagy és szent tábor a nép, melyben a szabadságnak csak az említésére is egyszerre mozog minden kar, egyszerre dörög minden fegyver, hogy abban a pillanatban vérükben heverjenek a népszabadság ellenségei. Ekkor aztán Isten sem angyalok, sem próféták, sem villámok által, hanem az egész nép erkölcsi ereje által nyilatkoztatja ki isteni akaratát. Ekkor lesz a nép fenséges és mindenható mint az Isten, ekkor lesz a szabadságnak legyőzhetetlen tábora, ekkor lesz a nép szava Isten szava.

 

Halhatatlan érdemű nagy honfi! Önnek utólérhetetlen dicső polgári érdemei aczél-tükrébe ez alkalommal benézni, belőle a fölebbieket kiolvasni s követni; az 1848-ki szentesített törvényeket törvényes téren élethalál kérdésének tartani, - közelebbről két szempont indított nyilvánítására:

1./ Demokrata körünk magát szerencsésnek és boldognak érzi, ha Önt, a szabadság nemtőjét, az 1848-ki törvények nagy teremtőjét - tiszteletbeli elnökének tekintheti. És:

 

2./ A folyó évi Martius 15-én, mint az 1849-ki Martius 15-ke évforduló napján, egész kegyelettel Önt arról értesíti, miszerint áldja Önt a föld, melyre akkor népes községünkben lépett és járt, és mi ünnepélyesítjük e napot, miként évezredeken keresztül még ma is megünneplik az egyiptomi fogságukból kiszabadulásuk napját Izráel fiai és leányai.

A legmélyebb honfiúi üdvözlettel öröklünk.

 

Heves Külső Szolnok megyei Tiszaföldvárott Martius 8. 1868.

 

a demokrata kör nevében

Vári Szabó Sámuel mk.

elnök

 

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)    Tiszaföldvár 1848-ig < Tiszaföldvári Memorandum > Tiszaföldvár 1848-tól > Tiszaföldvár ma      

----------------------

http://tiszafoldvar.hu/tortenelem/