Rieth József

Gyermekkorom - Szeminárium, tanáraim

(Tartalomjegyzékhez -- Gyermekkorom  --  Szemináriumi élmények)    <<<   Tanáraim   >>>     

 

          SZEMINÁRIUM, TANÁRAIM (TARTALOM)

Bartl Lőrinc -

Erdős Mátyás -

Rektor úr -

Szónoklattan

 

 

1950. Tanévzárás előtt Liska atya figyelmeztette az elöljárókat, hogy a hazautazásunk civilben történjék. A mindennapi hírektől meglehetősen el voltunk szigetelve.  Ennek ellenére beszivárogtak hírek, egyre sűrűbben lehetett hallani olyan híreket, hogy apácarendek és szerzetesrendek súlyos sérelmeket szenvedtek. Egy újságcikk járt körbe: Révai József beszéde a klerikális reakció elleni tennivalókról. Egy nap a rektor atya sápadt, merev arccal, kimeredt szemekkel szaladt vissza a bazilikába: A püspök urat elfogták (Meszlényi). Eljött a vakáció ideje. Elöljárói tanácsra lehetőleg minden holminkat haza kellett vinnünk, nem tudtuk, mi lesz a sorsa az épületnek. A nyári időben óvatosságra intettek az elöljárók. Kilátásba helyezték, hogy nyáron csak civilben járhatunk Pesten. Én -- ennek ellenére -- reverendában jártam, szerencsére semmi atrocitás nem történt. Ekkor már Pesten is, Esztergomban is aláírásokat gyűjtöttek a ferencesek ellen.

Az 1951-es évet nagy izgalommal kezdtük, mert a politikai közhangulatban egyre nagyobb feszültséget gerjesztett a Kommunista Párt az Egyház ellen. Letartóztatásokkal, házkutatásokkal zaklatták a papokat és hívőket egyaránt. Koncepciós perekben hurcoltak meg nemcsak papokat és szerzeteseket, de egyszerű vallásos embereket is. A nagy látványos perek és meghurcoltatások 1956-ig tomboltak, de 1956 után is folytatódtak, de akkor már a hangsúly áttolódott az 56-os forradalmi események megtorlására.

A rendszerváltás után kezdődött el a túlkapások feltárása, az elitéltek rehabilitása. A Szépszeretet írta 2009.09.24-én, hogy megemlékezés lesz az esztergomi szeminárium egykori elöljáróiról. Október 6-án a Szent Istvánról Nevezett Esztergomi Ősrégi Szeminárium 1952. február 1. előtti elöljáróira emlékeztek Esztergomban, akik Mindszenty bíboros és Meszlényi Zoltán közvetlen munka- és sorstársai voltak.

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola által az esztergomi bazilikában és a Szent Adalbert Központban szervezett megemlékezéssel a szeminárium egykori elöljárói előtt tisztelegtek: Erdős Mátyás spirituális; Brückner József rektor, pasztorális és pedagógia tanár; Sima János prefektus; Vajda József vicerektor és filozófia tanár; Budai János egyházjogász és történész; Városi István morális és szónoklattan tanár, a patrisztikai irodalom fordítója, költő és irodalmár; Gigler Károly és Gianits József kateketika tanár; Bartl Lőrinc biblikus tanár és társaik.

 

            Bartl Lőrinc            Bartl Lőrinc - Erdős Mátyás - Rektor úr - Szónoklattan

 

Biblikum és héber tanárom volt. A felső emeleten, a kápolna melletti tanterem mellett lakott. A tantermünk ablakából a kápolnára lehetett letekinteni. A biblikus óráknak a szentségi közelség fokozott meghittséget adott. Az órák nagyon oldottak voltak, Lenci bácsi -- mi csak így neveztük magunk között -- közvetlen stílusban adott elő, nála a figyelmünk nem lohadt le, mindég beleszőtt az anyagba olyan leírásokat, melyek szinte az események középpontjába helyeztek mindannyiunkat. Kissé németes akcentussal beszélt, de ez a bécsi tanulmányai (és talán sváb származása) miatt magyarázható volt, azonban egyáltalán nem volt zavaró. Nagy tudása és rangja nem tette fennhéjazóvá, mindég közvetlen, barátságos és segítőkész volt. Nagyon szerettem a személyét, a humorát. Pedagógiai módszere és stílusa minta volt számomra, bár -- sajnos -- nem tudtam a kívánatos mértékben elsajátítani.

 

Fiammal egyszer Esztergomban jártunk, és akkor meglátogattuk Lenci-bácsit is. Ö akkor a püspöki palota földszintjén lakott, mert a régi Szemináriumunk akkor már régen az ÁVH használatában volt (de lehet, hogy akkor éppen még a szovjet megszállók kórháza volt). Hosszan elbeszélgettünk az ő életéről, az én és családom történetéről, a volt évfolyamtársaim viselt dolgairól. Nagyon örült annak, hogy még mindég foglalkozom a biblikus ismeretekkel. Ebben az időben még javában dúlt a klerikális reakció elleni harc, minden ilyen tevékenység hivatalosan a "tűrt", de a színfalak mögött a "tiltott" kategóriába tartozott. Így semmilyen irodalom sem volt fellelhető. Jellemző Lenci-bácsira, hogy beszélgetés közben egyszercsak felállt, odalépett a szekrényéhez és levett egy könyvet, majd kezembe nyomta. Bár német könyv, de így a németet is gyakorolhatom, nekem adta. Dermedten néztem a vastag könyvet, azt se tudtam, hogy köszönjem meg. Mérhetetlen öröm töltött el, hogy ezt a kincset -- valószínüleg egykor az ő tankönyve lehetett -- birtokolhatom, tanulhatom. (Dr. Aemilian Schoepfer: Geschichte des Alten Testaments - mit besonderer Rücksicht auf das Verhältnis von Bibel und Wissenschaft).

 

Hosszan elbeszélgettünk, fiammal is bőven foglalkozott, a találkozás örömét még azzal is tetézte, hogy felkínálta a tegeződést is, ami számomra óriási megtiszteltetés volt. Őszinte barátságban búcsúztunk el egymástól. Pár év múlva a városmajori plébánián tartott egy konferenciabeszédet. Az érkezésekor nagy örömmel üdvözölt, érdeklődött az életem folyásáról, a családom felől. Barátsága segített a lelkiismeretes kutatás és szolgálat még elkötelezettebb folytatásában. Nem sokkal ezután elhunyt. Az esztergomi bazilika kripta lejáratának lépcsője alatti egyik sírhelybe temették el. (Bartl Lőricz, a Wikipedián, a lexikonban, másút. Más írások: emlékek, jellemzések.

 

 

            Erdős Mátyás            Bartl Lőrinc - Erdős Mátyás - Rektor úr - Szónoklattan

 

 

 

Kopasz, rekedt hangú, alacsony ember volt. Élénk előadásai, energikus prédikációi, gondolatébresztő elmélkedései voltak. Tréfás fordulatai mindég érdekessé tették előadásait. Naponta, az esti órákban punktákat, vagyis elmélkedési alapgondolatokat adott a másnap reggeli elmélkedésekhez.

 

Az első emeleti folyosó közepén lakott. Spirituálisunk volt, hivatalos feladata volt a lelki vezetésünk. Hetente gyóntunk nála. Emlékeim szerint kamasz problémáimban kiváló segítő volt. Nagyon szerettem őt.

 

Beszédeiben rendszeresen olyan fordulatokat használt, ami az esetleg lankadó figyelmünket fel-felrázta. Egyszer említette például, hogy a magyar történelem alakításánál jelentős szerepe van három Mátyásnak: a Hunyadinak, a Rákosinak és az Erdősnek. És valóban jelentős szerepe volt egy hosszú időszak papi generációjának kialakításában. -- Egy beszédében rekedtes hangját úgy magyarázta, hogy évente csak egyszer náthás: Január 1-től december 31-ig. -- Többször említette (kopaszságára hivatkozva), hogy tar feje nagy előny számára, mert így törölközővel fésülködhet.

 

Az egyház üldözése őt is keményen meggyötörte, eltávolították a Szemináriumból, plébániáján megfigyelés alatt tartották, besúgókat tettek a környezetébe. Sok év után került vissza Esztergomba. Egyszer találkoztam vele, de nem ismert fel, nem emlékezett rám, lehet, hogy egy újabb ügynöknek érzett, ezért durván lerázott. Meg tudtam érteni. Sajnáltam nagyon a helyzetet, de ilyen volt a mi világunk. (Erdős Mátyás a lexikonban, a meghurcoltatásban, beszédei, gondolatai, megfigyelése, jellemzések.

 

 

            Rektor úr            Bartl Lőrinc - Erdős Mátyás - Rektor úr - Szónoklattan

 

Brückner József

 

Brückner József volt a szemináriumi tanulmányaim idején az Intézet rektora. Rokonszenves, csendes ember volt. Az első emeleten, a kápolna előli sarkában lakott. Ritkán láttuk, gyors apró léptekkel sietett a folyosón. Mindenkit ismert, érezhetően mindenkire gondja volt. Rendszeresen meghallgatott minket, atyaian (vagy inkább nagyatyaian?!) elbeszélgetett velünk. Nehézségeimet is megértően fogadta, nyugtatott a latin miatti gondjaimban. Őszinte meggyőződéssel mondta, hogy nyelvi nehézségeim miatt soha nem küldenének el a szemináriumból. Hivatkozott Vianney Szent Jánosra, aki reménytelen esetnek tűnt a tanulmányai során, és íme milyen csodálatos pap lett belőle, hány embernek lett élete irányítója, mekkora tömegeket tanított beszédeivel... Mindég megnyugvással jöttem ki tőle. Sokat segített rajtam, tanácsokat adott. Amikor problémám volt a bérmálási anyakönyvem hiánya miatt, azonnal kezdeményezte a Szentszékhez fordulást, és időben meg is kaptam a sikeres eljárás eredményeként bérmálásom elismerését. Amikor beöltözésem költségeit szüleim nem tudták fedezni, segítségével kaptam reverendát, téli kabátot és kalapot.

 

A rektor úr rokona volt az üzletünkkel szomszédos trafikos néni családjának. A Kiss János altábornagy és Ugocsa utcák sarkán laktak a Holczer-lányok, velük volt valamilyen rokonságban. (Életrajza, méltatása, lexikonban, halála.)

 

 

            Szónoklattan            Bartl Lőrinc - Erdős Mátyás - Rektor úr - Szónoklattan

Hosszú, vékony tanár volt. Nagyon szívesen tanultam nála, szerettem az óráit, érdekesen adta elő a szónoklattan ismereteit. A sors fintora, hogy ugyanakkor lelki fejlődésem, és vallási ismereteim még nem voltak olyan szinten, amivel a magabiztos előadási módot, a lámpaláz elkerülését megtudtam volna valósítani. Két nehézségekkel terhelt szereplésem miatt (első próbaprédikációm és a sikertelen szereplésem a szónoki versenyen) nem lehettem kedves tanítványa, de ezt soha nem éreztette velem. Liturgiában széles mozdulatokkal szolgált, szögletesen, nem szerettem nála szolgálni. Városi István, lexikonban,

 

 

          SZEMINÁRIUM, TANÁRAIM (TARTALOM)

Bartl Lőrinc -

Erdős Mátyás -

Rektor úr -

Szónoklattan

(Tartalomjegyzékhez -- Gyermekkorom  --  Szemináriumi élmények)    <<<   Tanáraim   >>>