Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk

Dominus Flevit kápolna - és a szomszédos emlékhelyek

(Szentföldi utunk)  ---    << Olajfák hegye <<   Dominus Flevit    >> Getszemáni kert >>     

 

Dominus Flevit kápolna              Dominus Flevit - Miatyánk - Mária Magdolna

 

 

Szentföldi utunk 6. napja, 1994. október 18., kedd. Az Olajfák hegyére felérkezve elsőnek a Dominus Flevit kápolna kertjébe mentünk be. A kapunál árusok tömege rontott ránk, képsorokat, rózsafüzéreket, meg más kegytárgyakat árusítottak. A kert végében a piciny templomhoz érkeztünk, a templom -- állítólag -- könnycsepp alakú. Én a könnycsepp formát nem igen ismertem volna fel, de ebben bizonyára én vagyok a hibás. A modern kis templomocskát A. Barluzzi tervezte, 1955-ben szentelték fel, egy bizánci bazilika romjain. Az ásatásnál Kr.e. 1500 körüli temetőt is feltártak.

 

A templom alatti sírkamra

 

A templom előtt terasz, alatta még egy terasz van. Maga a templom piciny, az oltár előtt ablak van a templomhegyre.  Az oltár felett elnézve az aranykupolás Sziklamecset, a Templomtér magas kőfala és a Szentváros egyéb épületei láthatók, a háttérben pedig a modern városrész toronyépületei és felhőkarcolói. Itt siratta meg Jézus a hagyomány szerint a várost. (A kápolna történetéről bővebben.) Kilépve a kápolnából, a fák közt, a falakon túl látjuk a Mária Magdolna templom tornyait. A kertből kilépve ismét meredek utcákon, magas kerítések közt siettünk lefelé a hegyről.

 

Út a Getszemáni kerthez

 

Nem sokáig nézelődhettünk itt fenn a párkánynál. Szűk, meredek utakon, magas kőfalak közt indultunk lefelé.

Miatyánk temploma              Dominus Flevit - Miatyánk - Mária Magdolna

Nem nézhettük meg a Miatyánk templomát, csak messziről, a kerítés felett. Itt vannak az Eleona bazilika (=Olajfák hegyi templom) romjai, amit Nagy Konstantin (uralkodott 306-337) emeltetett a barlang fölé, ahol Jézus figyelmeztette tanítványait a világ végére, és amiről Aetheria spanyol zarándoknő is írt 380-ban. 940 körül a templom romokban volt. 1102-06 között a keresztesek kis kápolnát emeltek, ezután úgy tekintették, mint a helyet, „ahol Jézus írásba foglalta tanítványainak a Miatyánkot”. E hagyomány hátterében a Mk 11,25 áll: Virágvasárnap után a város felé tartva az Olajfák hegyén figyelmezette Jézus tanítványait: „amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket”. E szavakban a Miatyánk egy kérése visszhangzik, ez a hagyomány az egész imádságot e helyhez kötötte. A korábbi Eleona a 11. sz-tól a Miatyánk helye. Későbbi hagyomány szerint az apostolok oszlásuk előtt itt fogalmazták meg a hitvallást. -- A kármelita apácák 1868-ban épített új templomukat Miatyánk templomnak nevezték el, s az előcsarnok és a kvadrum falára több mint 50 nyelven írták föl a Miatyánkot. A magyar mellett a két Magyarországon beszélt cigány nyelven, a lovárin és a beáson írt tábla is található. A kerámia táblákat egy jeruzsálemi örmény mester, H. Antreassian készíti. A magyar nyelvű táblának érdekes története van.

Viszolajszky Károly eszközölte ki a tábla elkészítését és felállítását, de a legtöbb útikönyv mellőzi a nevét. Viszolajszky Károly 1843. november 3-án született Érsekújváron. Budán végezte az I–V. osztályt, Esztergomban járt gimnáziumba, ahol teológiai tanulmányokat is folytatott, Nagyszombatban bölcseletet tanult, 1868-ban pappá szentelték. Viszolajszky 1885-ben utazott a Szentföldre. A Miatyánk templomtábláiról így ír: "Végigfutva e sorozatot, dobogó szívvel kerestem, hogy hol találom meg a magyar miatyánkot? Sehol. Ez nincs itt! Társaim némelyike megkért, hogy mutassam meg nekik a magyar miatyánkot. Szégyenelve kellett mondanom: Ez nincs itt. Addig nem nyugszom, míg hazám édes nyelvén az Úr imádsága itt, e csarnokban képviselve nem lesz… Nem vádolhat senki, hogy talán túlérzett nemzetiség vezérelt akkor, midőn a mai napig, 1886. január 24-ig kieszközöltem, miszerint a mongol nyelvet eltávolítják, s helyébe jön a magyar miatyánk." Illő, hogy a magyar miatyánkot Jeruzsálembe „eljuttató” Viszolajszky Károly esperes-plébános neve a magyarság körében újra ismertté váljon, és a szemerédi plébános gyűjtéséből és Fraknói püspök adományából készült tábláról mindezt tudjuk.

Miatyánk templom bejárata és a magyar nyelvű Miatyánk tábla

Lukács evangéliuma szerint Jézus a Betániai látogatás kapcsán mondja el a Miatyánk megtanítását. A keresztesek ideérkezése előtt a Paternoster vagy Miatyánk templom állt itt, ami a 7. sz. előtt épült. Swein, Viborg érseke, valamint testvére, Eskill (akik Bothilda királyné unokaöccsei voltak) annak idején megrongált állapotban találták a templomot, saját költségükön rendbe hozatták, majd hamarosan elhunytak. 1152-ben mindkettőjüket itt temették el.

Miatyánk templom és oltára

Betániáról tudniillik hogy (héb. 'a szegények v. Ananja háza') falu az Olajfák hegyének keleti lejtőjén, Jeruzsálem közelében, a Jerikó felé vezető út mentén. Az Ószövetségben Ananja néven (Neh 11,3) szerepel, és a Benjamin törzséből valók tulajdona. Betániában lakott Lázár, Márta és Mária (Lk 10,38; Jn 11,1.8), és a leprás Simon (Mt 26,6; Mk 14,3). Jézus Jeruzsálembe való bevonulása után Betániában töltötte az estét, ill. az éjszakát (Mt 21,17; Mk 11,11; Lk 19,29; Jn 12,1), és Betánia közelében ment föl a a mennybe (Lk 24,50). A sír után -- amelyet a hagyomány Lázár sírjaként tart számon -- el-Azarije a helyiség mai neve. (Betániáról bővebben.)

A templom udvara

Az itt található kolostort 1868-ban alapította egy francia hercegnő. A romoktól délre építette meg az új Miatyánk templomot. Híres a 75 nyelven leírt majolika tábla-sor, a Miatyánk fordításai. 1876-óta francia karmelita apácák vannak itt.

Miatyánk táblák

A kolostort négy csúcsíves árkádokból álló galéria képezi. A déli galéria közepén halotti kamra van, benne fehér márvány mauzóleum áll. Ezt III. Napóleon készíttette unokanővére, La Tour d'Auvergne hercegnő, a kolostor alapítója számára. A hercegnő 1891-ben meghalt ugyan, de testét még nem hozták el ide. A mauzóleum felett egy nyílásban urna áll, amiben a hercegnő édesapjának szíve van eltemetve. A kolostortól keletre áll a Miatyánk templom. Nyugatra a kolostortól egy régi ciszterna található, a Credo-kripta nevű imahely. Ezt a század elején alakították ki.

Credo-kripta

Mária Magdolna templom              Dominus Flevit - Miatyánk - Mária Magdolna

Az Olajfák hegyéről lefelé menet arany hagymakupolák láthatók a fák közt, az orosz apácák Mária Magdolna temploma. Ide se juthattunk be. A templomot, tornyot, és épületeket 1870-ben kezdték építeni, magát a templomot 1885-ben alapította III. Sándor cár, a munkákat 1886-ban fejezték be.. A templom kriptájában Erzsébet nagyhercegnő, az utolsó cárné nővére van elhelyezve, akit családjával együtt 1917-ben gyilkoltak meg. A templomnak értékes ikonosztáza van.

A templomtól keletre művészi mozaikot találtak örmény felirattal. A feliratot Clermont-Ganneau szerint az 5-6. sz.-ban vésték még régebbi mozaikra. A mozaik alatt sírbolt van 6 üreggel. Keresztény sírok is vannak kelet felé. (Arch. res. I., 321-331; La patrie de Saint Jean B. 200-203. 1.)

 

              Dominus Flevit - Miatyánk - Mária Magdolna

(Szentföldi utunk)  ---    << Olajfák hegye <<   Dominus Flevit    >> Getszemáni kert >>     

-----------------

http://lexikon.katolikus.hu/M/Miaty%C3%A1nk-templom.html

http://mno.hu/migr_1834/magyar-miatyank-jeruzsalemben-464450