Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk -- Háttéranyag

Jeruzsálem - Kroll és mások alapján

<< Jeruzsálem az Olajfák hegye felől <<    

Látkép - Jebuzeusok - Domborzat - Dávid idején - Salamon idején - Joziás idején - Nehemiás idején - Janneusz korában -

Heródes idején - Lerombolásakor - Középkortól -

 

1. kép. Jeruzsálem

 

A három egyistenhívő világvallás számára Jeruzsálem szent város: a zsidók számára az a hely, ahová "fölmennek az Úr nemzetségei'' (Zsolt 121,4), "a szépség koronája'', amelyben "Isten dicsősége ragyog'' (Zsolt 49, 2); a keresztények számára Jeruzsálem azért szent, mert Jézus Krisztus vére szentelte meg; a mohamedánok is szentnek tekintik, sőt így nevezik: "el-Kudsz'', "a Szent''.

 

Az Üdvözítő templomának tornyából készült (bal szélső) felvételen a következők láthatók: a kép alsó része az óváros házait mutatja, középen a Szikladóm. Az Olajfák hegyének nyugati lejtőjén, a Sziklatemplom aranyozott kupolájától balra van az orosz Magdolna-templom; a kupolától jobbra, kissé hátrább a "Dominus flevit'', az "Úr sírt''-kápolna; a kép felső részén a messziről látható Orosztorony. A torony lábánál balra van a Mennybemenetel kápolnájának kicsi kupolája. Jobb kéz felé, kissé távolabb a Miatyánk-templom a francia kármelita apácák kolostorával. A Miatyánk-templom közelében találhatók a Konstantin-féle "Eleona''-templom romjai (l. a 226, 2. képet).

 

Jebuzeusok

 

81. kép. Jeruzsálem térképe a jebuzeusok és Dávid király idejében, és a város későbbi terjeszkedése (K. M. Kenyon szerint)

 

A délkeleti dombon épített város aránylag kisméretű volt: 420 m hosszú, 100 m széles. Területe mindössze 4,4 hektárnyi lehetett. Ma egyre inkább merő feltételezésnek tűnik, hogy Salamon a várost észak felé jelentős mértékben megnagyobbította volna. Azon a területen ugyanis az építészeti emlékek csak a 8. századból valók. A salamoni építkezésekről különben nem sokat tudhatunk, mert amikor Heródes megnagyobbította a templomteret, minden maradványt eltemettek és hozzáférhetetlenné tettek. A nyolcadik századi falmaradványok -- kövei között olyanok is vannak, amelyek Salamon idejéből valók -- valószínűvé teszik a feltételezést, hogy a város nyugati fala a késői királykorban nem a templomtér délnyugati sarkához, hanem a mai "török fal'' vonalában a déli falhoz csatlakozott (l. a 82. képet).

 

A jebuzeusok városfalának maradványa annak az ásatási területnek az aljában látható, amely a térképen kis négyszögekkel van jelezve.

 

Domborzat

82. kép. Jeruzsálem domborzati térképe és várostérképe

 

A város -- kissé keletre a Földközi-tenger és a Holt-tenger közötti vízválasztóvonaltól -- 760 m magas, vízben szegény mészkőplatón terül el, amely a nyugat-jordániai hegyek közé tartozik. A domborzati térkép nagyon jól szemlélteti, hogy Jeruzsálemet három oldalról völgyek veszik körül: keletről a Kidron völgye, délről és nyugatról a Gehinnom-völgy. Észak felől nincs ilyen természetes határa a városnak. Az Óváros szelíd domborulatai itt magas hegyláncba mennek át, amelyek észak-déli irányban Palesztina gerincét alkotják. Ezért semmi csodálnivaló sincs abban, hogy minden támadás észak felől érte Jeruzsálemet. A másik három oldalon a mély völgyek és a meredek hegyoldal eleve kilátástalanná tettek minden ostromot (l. a 79. képet a 134. oldalon). A mészkőplató északnyugatról délkelet felé 190 métert lejt, 790 m-ről 600 méterre ereszkedik alá. A fennsíkot középen, észak-déli irányban egy völgy tagolta ketté, a Tyropaion-völgy, amelyet idővel feltöltöttek. E völgy következtében beszélünk két városhegyről: a délkeletiről és a délnyugatiról. A völgyet egyébként sem az Ó-, sem az Újszövetség nem említi. Josephustól tudjuk, hogy Tyropaion-völgynek hívták. Nem tudjuk, honnan származik, de általában a "Sajtkészítők völgye''-ként értelmezik a nevet. Az erős feltöltésben, amelynek következtében ma már csak enyhe hajlatú nyeregnek látszik, fontos szerepe volt annak, hogy a két városhegy települése össze akart épülni. Eredetileg a legmélyebb pontja és a felső vége között (a mai Damaszkusz kapunál) 635 méterről 726 méterig emelkedett a völgy.

 

A legújabb ásatások a templomtér délnyugati sarkánál kimutatták, hogy ebben a völgyben futott az észak-déli irányú összeköttetés legfontosabb ütőere: kikövezett utat és vízvezetéket találtak, amely a templomtér nyugati fala mentén a völgyben futott végig, egészen a Siloe-tóig.

 

A délnyugati városdomb, amelyen Josephus szerint Jézus idejében a Felsőváros épült, a város északnyugati sarkánál 789 m magasságig emelkedik és 200 m széles, sima tetejére építette Heródes a palotáját. Ez a délnyugati domb nagyságával és magasságával annyira felülmúlja a délkeleti dombot, hogy Josephus századában már itt keresték Dávid városát. A legutóbbi régészeti kutatások ezt a téves elgondolást teljesen és véglegesen helyesbítették. Az alacsonyabb fekvésű és délkelet felé enyhén lejtő délkeleti városdomb a Jeruzsálemtől északra fekvő Király-fennsík végső nyúlványa. A városfalakon belüli dombtetőt hatalmas falrendszerrel kiszélesítették, 744 m magasságban ide épült a templom. A templomtér északnyugati sarkánál állt az Antonius-vár, amelyet Heródes épített. Egy hosszúkásan elnyúlt, 100--150 m széles, teraszosan lejtő részen épült a jebuzeusok városa, Sion vára (2Sám 5, 7), Dávid városa.

 

A templomtér mai déli fala és a Dávid városának északi fala közötti területet Ofelnek, "kelés, tályog''-nak nevezték. Josephus így hívja a domb egész déli részét. A domb keleti lejtőjén, a Kidron völgyében fakad a Gihon-forrás (Mária forrása), amelynek vizét földalatti csatornán keresztül a domb déli csücskének nyugati oldalára, a Siloé-tóba vezették, ahol kb. 900 méternyire délre a templomtértől a Tyropaion- és a Kidron-völgy találkozik és a dombnak vége van. 200 méterrel odébb egyesül a Kidron- és a Gehinnom-völgy. Itt van a bibliai Rogel-forrás, s innen a Vádi-en-Nar 25 km hosszan halad lefelé a Holt-tengerig.

 

A város és környékének tájképét az éghajlati és domborzati sajátosságok határozzák meg. Ámbár csak néhány száz méterrel van a város keletebbre, mint Palesztina észak-déli vízválasztó vonala, mégis már az esőárnyékos területen fekszik. S a csapadék mennyisége nemcsak kevés, hanem nagyon rendszertelen eloszlású is, és évenként jelentős ingadozást mutat. Az utóbbi száz esztendő évi átlaga 230 mm (1959--60) és 1090 mm (1877--78) között változott. A száz éves évenkénti átlag 560 mm. A Jeruzsálemtől északkeletre húzódó Olajfák hegye azt is megakadályozza, hogy az északi és keleti szél a magassági viszonyoknak megfelelő hatást ki tudja váltani. A délkeletre nyíló Vádi-en-Nar nyit csak szabad utat a szelek közül a Júdeai-pusztaság felől érkező száraz szélnek.

 

A geológiai viszonyok is sajátos vonásokkal ajándékozzák meg a várost és a környéket. A vízválasztó vonaltól néhány kilométernyire keletre erősen vízáteresztő szenon mészkőréteg húzódik a kemény és vízzáró turon és cenoman rétegek felett, s ez az erdőövezet természetes határát jelenti. Ezért Jézus korában sem volt sokkal odébb az erdők határa. A geológiai térkép első pillantásra láthatóvá teszi a völgyek elhelyezkedését. Általában széles, lapos nyereggel kezdődnek, de lefelé haladva egyre szűkebbek és egyre mélyebb szakadékokká válnak. A felszínen végigzúduló víz eróziós hatása nem egyformán tudta rombolni a különböző keménységű mészkőtömböket Jeruzsálem körül. A víz természetesen dél-keleti irányban folyt lefelé, s hatásának legkevésbé a fehér "meleke'' kőzet állt ellen, amely mintegy 3--400 m szélességben húzódik végig a város alatt. A délnyugati domb nyugati peremén a Gehinnom-völgyet mosta ki a víz, amely nyugatról és délről körülveszi a város dombját. Kelet felől a Kidron patak vágta be völgyét a sziklába. Így született ez a három oldalról mély völgyekkel határolt sziklafélsziget. Ha észak felől közelíti meg valaki a várost, csak akkor pillantja meg, pontosabban akkor tárul eléje a város, amikor már majdnem be is lépett a kapuján. Jeruzsálem "jól megépült a szent hegyen'' (Zsolt 86, 1), "magas hegyek veszik körül'' (124,2). A 744 m magas templomhegy 33 méterrel alacsonyabb, mint a délnyugati városdomb, ez viszont 66 méterrel alacsonyabb, mint az Olajfák hegye. Jeruzsálemet "a magasban épített város''-nak nevezik, de ez csak akkor illik rá, ha dél felől közelítjük meg, és a Rogel-forrástól (603 m) tekintünk fel a templomhegyre (744 m).

 

97. képsor. Jeruzsálem alakulása a történelem folyamán (M. Broshi szerint) -- ,

 

A hét rajzon követhető a város alakulása története folyamán, összehasonlítási alapul véve a mai Óvárost, amelyet Szulejmán szultán (1520-1566) falai határolnak ma is. A templomtér beépítetlen, 14,5 hektárnyi területét nem számoljuk bele a város területébe. A hetedik rajz a harmadik falat két elgondolás szerint mutatja, az egyik E. L. Sukenik, a másik S. A. Muver véleménye).

 

Dávid idején

97.1. Jeruzsálem Dávid korában (Kr. e. 1004--965)

Dávid városában (vonalkázott terület) kb. 2 000 lakos élhetett 965 körül.

A keleti városhegyen fekvő kis jebuzeus város és Dávid városa mindössze 4,4 hektár területű volt.

 

 

 

Salamon idején

97.2. Jeruzsálem Salamon idejében

(Kr. e. 965--926)

 

Salamon városában kb. 5 200 lakos élhetett 926 körül.

 

Joziás idején.

97.3. Jeruzsálem Joziás korában  (Kr. e. 639--609)

 

Joziás idejében kb. 20 000 lakosa lehetett (609 körül).

 

 

Nehemiás idején

97.4. Jeruzsálem Nehemiás idejében (Kr. e. 444--433)

 

Nehemiás idejében, a fogság utáni újjáépítéskor kb. 4 800 lakos.

 

 

Janneusz korában

97.5. A város Alexander Janneusz korában (Kr. e. 103--76)

 

Alexander Janneusz korában kb. 32 000 lakost becsülhetünk Kr. e. 76 körül.

 

 

Heródes idején

97.6. Nagy Heródes városa (Kr. e. 37--4)

 

Nagy Heródes alatt kb. 38 000 lakos volt mivel egy 77 hektár nagyságú várost alakított ki.

 

 

Lerombolásakor

97.7. Jeruzsálem a lerombolás évében (Kr. u. 70.)

 

7. A város pusztulásakor kb. 82 500 lakos

Nagy Heródes unokája, I. Heródes Agrippa (Kr. 41--44), észak felé tovább növelte a várost, az ún. "harmadik fal'' megépítésével. Attól függően, hogy ez a harmadik fal hol helyezkedett el, Jeruzsálem területe az Újvárossal, Bezethával együtt 106 vagy 156 hektárnyira nőtt.

 

Jeruzsálem lakossága létszámának meghatározásánál óvatosnak kell lennünk, mert a régi források adatai nem feltétlenül megbízhatók. Tárgyilagosabb eredményhez vezet a város területének és a valószínű népsűrűségnek figyelembevételére támaszkodó becslés. Az ásatások és a század eleji Aleppo, Damaszkusz és Jeruzsálem óvárosának népessége alapján az átlagos népsűrűséget 400--500 ember/hektárban lehet megadni. Erre alapozva Jeruzsálem számára a következő értékek jönnek ki:

1. Dávid városában kb. 2 000 lakos

2. Salamon városában kb. 5 200 lakos

3. Joziás idejében kb. 20 000 lakos

4. Nehemiás idejében kb. 4 800 lakos

5. Alexander Janneusz korában kb. 32 000 lakos

6. Nagy Heródes alatt kb. 38 000 lakos

7. A város pusztulásakor kb. 82 500 lakos

Középkortól

 

Az Interneten szereplő lakósági adatok:

 
        Év         Lakosság
1525 4.700
1538 7.900
1553 12.384
1562 12.650
1800 8.750
1838 11.000
1844 15.510
1876 25.030
1896 45.430
1905 60.000
1913 75.200
1917 53.410
        Év         Lakosság
1922 62.053
1931 90.451
1946 205.100
1948 164.440
1967 262.609
1977 345.600
1980 407.100
1985 457.700
1990 524.400
1995 617.042
2000 657.500
2005 718.900

 

Jeruzsálemi térképek

 

<< Jeruzsálem az Olajfák hegye felől <<    

-----------------

G. KROLL könyve szerint:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Jeruzs%C3%A1lem