Rieth József:

KOROSZTÁLYOK ÉS A TÖRTÉNELEM

<<<  Tartalomjegyzék     

Ha valakit az életkora alapján akar az ember jellemezni, a kortársak körében történő elbeszélésben a szöveg meglehetősen nyilvánvalóan behatárolható határokat mutat (az előadó korához viszonyítva). Viszont így leírva, többszáz évet vizsgálva és kilenc-tíz korcsoportot jellemezve már egyáltalán nem egyértelmű a korosztályokra történő hivatkozás. Mivel jelen írásom is több mint fél évszázad feldolgozási tevékenységemet rögzíti, az egyértelműség érdekében meg kell határoznom, mit is értek az egyes csoportokon, milyen történelmi események is zajlottak a kérdéses személyek életében. A gyakorlat érdekében hivatkozom az Internet -- általam igen sokra becsült -- forrásaira is.

                        Előzmények                       

                        Szépszüleink születési ideje          ~ 1780 - 1821

                        Ük-szüleink születési ideje            ~ (1810-1831); átlagosan kb. 1821

                        Dédszüleink születési ideje           ~ (1846-1859); átlagosan kb. 1853

                        Nagyszüleink születési ideje         ~ (1848-1899); átlagosan kb. 1874

                        Szüleink születési ideje                ~ (1897-1925); átlagosan kb. 1908

                        Korosztályunk születési ideje      ~ (1929-1954); átlagosan kb. 1941

                        Gyermekeink születési ideje         ~ (1952-1989); átlagosan kb. 1968

                        Unokáink születési ideje               ~ (1979 után); átlagosan kb. 1989

                            Dédunokáink születési ideje          ~ 2000 tájékán és utána

 

 

SZÉPSZÜLEINK ELŐTT TÖRTÉNT

Egyenes ági szülői rokonság (felmenői ág – apai ág, anyai ág): 6. foktól idősebbek: ős, előd vagy felmenő: ősapa, ősanya

 

            EZ TÖRTÉNT KORÁBBAN:

1483 – 1546 Luther Márton életében kristályosodtak ki a közép-európai hatalom felosztásának új (vallási) ideológiái, melyek aztán vallásháborúkba torkoltak.

            Látszólag vallási indokok alapján folyt a harc, valójában a jövedelmek és a birtokok újrafelosztásáért. Ebben a harcban az egyszerű emberek csak rosszul jártak

1640 – 1649 Angol polgári forradalom zajlott le. A szövőipar igényelte a gyapjút, a birkák legeltetéséhez pedig kellettek a földek.

            A parasztokat elüldözték, azok a városokban próbáltak a kialakult iparban megélhetést találni.

            Szabadkőműves páholyok alakultak ki a felvilágosodás hatására. A szabadkőművesek irányításuk alá vonták a legtöbb szervezetet, az értelmiséget.

1683 Bécset a török sikertelenül ostromolja, ezzel megkezdődik az európai török megszállás felszámolása.

            Kuruc felkelések törnek ki. (Crux = kereszt. 1514-ben keresztesekként szerveződtek, majd labanc ellen harcoló parasztseregekké alakultak.)

            Kuruc-labanc ellentét osztotta meg a magyar restauráció és a Habsburg hatalom vezetőit valamint törekvéseit.

            A politikai és gazdasági törekvések roppant zavarosak voltak a három részre szakadt országban.

1686 Buda, majd hamarosan az egész ország felszabadult a török megszállásból. Magyarország kihalt volt, a földek, falvak pusztán álltak.

1688 – 97 A pfalzi háború dúlt a Felső-Rajna vidéken, rossz volt az élet- és vagyonbiztonság az ide-oda hullámzó csatamezők miatt.

            A Habsburg terjeszkedés érdekei összezavarták az addig sem túlságosan nyugodt (protestantizmus terjedése) hatalmi viszonyokat.

1700 Az első sváb telepes csoport megérkezett Budakeszire. A szabad földekért, és a vélhetően biztonságos életfeltételekért költöztek az országba.

1701 – 13 A spanyol örökösödési háború dúlta a Felső-Rajna vidéket.

1708 – 40 Természeti csapások, aszály, fagykár pusztít a Felső-Rajna vidéken. Ez alatt az idő alatt mintegy tíz alkalommal van ezen a vidéken éhínség.

1722 – 23 A 103. törvénycikk a német betelepítésről:Szabad költözést kaptak a betelepülők, négyévi adómentességet, hat évre felmentették őket az úrbéri szolgálat

            alól, ez idő alatt házat kellett építeniük maguknak. Megtarthatták nyelvüket, papjukat magukkal hozhatták.

            Budakeszire a Zichyek telepítettek. A 18. századi betelepülők Hessenből, Felső-Svábországból, a Fekete-erdő és a Bódeni-tó környékéről jöttek.

1733 – 38 A lotharingiai örökösödési háború dúlt a Felső-Rajna vidéken. Az élet- és vagyonbiztonság ismételten nagyon meggyengült.

 

SZÉPSZÜLEINK

Szépszüleink gyermekkora

Egyenes ági szülői rokonság (felmenői ág – apai ág, anyai ág): 5. fok: szépszülő: szépapa, szépanya (bizalmas: széppapa, szépmama). Szépszüleink születésének átlagos, becsült ideje: 1780-1821.

 

            EZ TÖRTÉNT EZ IDŐ TÁJT A VILÁGBAN:

1740-80 Mária Terézia uralkodása

            Bécsben magyar szabadkőművesek is vannak

1748 Budakeszire betelepült a második sváb csoport

1773-83 Amerikai függetlenségi háború

1778 A harmadik sváb betelepülő hullám érkezése.

1780-90 II. József

            Jozefinizmus: felvilágosult állami abszolutizmus

1786 Megalakult a szabadkőművesek Magyarországi Szimbólikus Nagypáholya.

1793-94 Jakobinus diktatúra

1796-99 Bonaparte hadjáratai

1799 Bonaparte államcsinje

1804-14 I. Napóleon császár

1806 Német-római császárság megszűnése, Pest megye áttér a magyar nyelv használatára

 

ÜK-SZÜLEINK

Ük-szüleink gyermekkora, szépszüleink aktív időszaka

Egyenes ági szülői rokonság (felmenői ág – apai ág, anyai ág): 4. fok: ükszülő: ükapa, ükanya (bizalmas: ükpapa, ükmama). Ük-szüleink születésének átlagos, becsült  éve kb. 1821. (A család adatai 1810-1831. között szóródnak).

 

                        EZ TÖRTÉNT EZ IDŐ TÁJT A VILÁGBAN:

1813 Lipcsei csata

1815 Országos kolerajárvány

1821 Brassóban engedélyezték az első zsidó hitközség hivatalos működését

1830 Az első amerikai bevándorlási hullám kezdete

 

DÉDSZÜLEINK

Dédszüleink gyermekkora, ük-szüleink aktív időszaka

Egyenes ági szülői rokonság (felmenői ág – apai ág, anyai ág): 3. fok: dédszülő: dédapa, dédanya (bizalmas: dédpapa, dédmama, dédi). Dédszüleink születésének átlagos éve kb. 1853. (A család adatai 1846-1859. között szóródnak).

 

                       EZ TÖRTÉNT EZ IDŐ TÁJT A VILÁGBAN:

1848 Párizsi forradalom, a kaliforniai aranyláz kezdete

            Magyar forradalmi ifjúság

1849 Fegyverletétel Világosnál, aradi 13

            Bach-rendszer: faji, vallási, nemzetiségi, gazdasági, osztály-különbségek elmélyítése.

            Árulók, besúgók, beépített hivatalnokok rendszere. Rebellisek

1860-70 Olasz királyság kialakulása

 

NAGYSZÜLEINK

Nagyszüleink gyermekkora, dédszüleink aktív időszaka

Egyenes ági szülői rokonság (felmenői ág – apai ág, anyai ág): 2. fok: nagyszülő: nagyapa, nagyanya (bizalmas: nagypapa, papa, papi). Nagyszüleink születésének átlagos ideje kb. 1874. (A család adatai 1848-1899. között szóródnak).

 

                       EZ TÖRTÉNT EZ IDŐ TÁJT A VILÁGBAN:

1861-65 Amerikai polgárháború

1867 Kiegyezés, Ferenc József. Az osztrák-magyar ellentétek megszüntetése (Deák Ferenc)

1872 Pest, Buda, Óbuda egyesül

1882-83 Tiszaeszlári vérvád, antiszemita hullám Magyarországon

1896 A honfoglalás ezeréves évfordulója, millennium.

            Millenniumi törvény, országos kiállítás, épületek, városrendezés.

 

SZÜLEINK

Szüleink gyermekkora, nagyszüleink aktív időszaka

Egyenes ági szülői rokonság (felmenői ág – apai ág, anyai ág): 1. fok: szülő: apa, anya (valakinek az apja, anyja; édesapa, édesanya; bizalmas: apu – valaki apukája, anyu – valaki anyukája; saját szülők vonatkozásában: apuci, anyuci. Szüleink születésének átlagos ideje kb. 1908. (A család adatai 1897-1925. között szóródnak).

 

                       EZ TÖRTÉNT EZ IDŐ TÁJT A VILÁGBAN:

1903 A bolsevik irányzat győzelme Oroszországban

1907 Osztrák-magyar gazdasági kiegyezés

1914-18 Első világháború

1916 Ferenc József halála

1917-18 IV. Károly király

1917 Orosz szocialista forradalom, Szovjetunió

1918 Betiltották a magyar szabadkőműves mozgalmat

1919 Magyar Tanácsköztársaság, kommün

1920 Trianoni béke, Antant, Horthy Miklós kormányzó, fehér-terror, irredentizmus, kommunistázás.

 

KOROSZTÁLYUNK

Korosztályunk gyermekkora, szüleink aktív időszaka

Korosztályunk születésének átlagos ideje kb. 1941. (A család adatai 1929-1954. között szóródnak).

 

                       EZ TÖRTÉNT EZ IDŐ TÁJT A VILÁGBAN:

1929 Gazdasági világválság, infláció. Kivándorlás.

1933 Hitler kancellár, fasizmus, germán mítoszok.

            Magyar nacionalizmus, ősmagyarok, turáni átok, turulos magyarság.

            Keresztény kurzus

1938 Felvidék egy részének visszacsatolása,

            Zsidótörvények, zsidók menekülése, kikeresztelkedési hullám

1939 Németország megtámadja Lengyelországot, második világháború

1940 Észak-Erdély visszacsatolása

1941 Magyarország belép a 2. világháborúba, Kárpátalját megszálljuk

            Jegyrendszer, feketézés

            Anschluss, Volksbund, SS, Hitler-jugend. Zsidózás, kommunistázás

1944 Magyarország német megszállása. Nyilas puccs Budapesten.

            A vidéki zsidóság deportálása. Gettók, haláltáborok. Zsidók mentése

1945 Budapest ostroma, német kapituláció, ENSZ alapokmány

            Nyilasozás, fasisztázás

1947 Magyar békeszerződés, infláció. Igazolóbizottságok, B-listák

            Palesztina felosztása

1948 Izrael állam megalakulása

            Rákosi-rendszer uralomra kerülése, újjáépítés. Vasfüggöny.

            Reakciós, Horthysta, fekete reakció, X-es, imperialista, reakciós, kozmopolita

            Úttörő mozgalom, MADISZ, KISZ, DISZ

            Kitelepítések, ÁVÓ, szerzetesrendek szétszórása, államosítások.

1949 NATO megalakulása, Német Demokratikus Köztársaság, Kelet-Berlin, berlini fal

1950-53 Koreai háború, vietnami háború.

            Kuláklisták, disszidálás, koncepciós perek, munkaszolgálat, internálás.

            3- és 5-éves tervek, munkaverseny, Békekölcsön

            Pártnapok, taggyűlések, Népfront. Párttitkár, SzB-titkár, pártiroda, versenytábla, párttag

1954 Sztalin halála, XX. pártkongresszus

1956 Angol-francia-izraeli támadás Egyiptom ellen

            56-os forradalom és következményei

 

GYERMEKEINK

Gyermekeink gyermekkora, korosztályunk aktív időszaka

Leszármazási rokonság (lemenői ág): 1. fok: gyermek: fiúgyerek, lánygyerek (valakinek a gyereke – fia, lánya). Gyermekeink születésének átlagos ideje kb. 1968. (A család adatai 1952-1989. között szóródnak).

 

                       EZ TÖRTÉNT EZ IDŐ TÁJT A VILÁGBAN:

            56-osok megtorlása

            Kádár bársonyos forradalma

            Német menekültek, berlini fal lebontása

            Szocialista rendszer összeomlása, oroszok kivonulása

 

UNOKÁINK

Unokáink gyermekkora, gyermekeink aktív kora

Leszármazási rokonság (lemenői ág): 2. fok: unoka: fiúunoka, lányunoka. Unokáink születésének átlagos ideje kb. 1989. (A család adatai 1979-1998. között szóródnak)

 

                       EZ TÖRTÉNT EZ IDŐ TÁJT A VILÁGBAN:

            Rendszerváltás. Munkanélküliség, vállalkozások, vadkapitalizmus, liberalizmus.

            Rasszizmus, idegengyűlölet, menekülthullám, cigánygyűlölet, maffiózók, terroristák

            Politikai csetepaték, választások. Világgazdasági válság, devizahitelek

 

DÉDUNOKÁINK

Dédunokáink gyermekkora, unokáink aktív kora

Leszármazási rokonság (lemenői ág): 3. fok: dédunoka: fiúdédunoka, lánydédunoka. Már a jelen (a 2000-es évek tájékának) időszaka. A világ történéseit majd a HOLNAP krónikásai fogják tovább írni..

 

                      EZ TÖRTÉNIK JELENLEG A VILÁGBAN:

            Terrorveszély (ISIS,

            Migránsválság, globális világgazdaság (népvándorlás, nemzetek elnyomása, társadalmak manipulálása)

            Szélsőséges klímakatasztrófák (felmelegedés, árvizek, földrengések, erdőtüzek, korona-járvány).

            Európai Unio szervezése a nemzeti önállóságok korlátozásával.

 

 

<<<  Tartalomjegyzék     

-----------------------------

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rokons%C3%A1g