Rieth József: Háttéranyag

Szentírási idézetek - a Szent István Társulat bibliafordítása nyomán (részletek)

 

Tartalomjegyzékhez Világképem < (Isten, Kezdetben...)     

 

        Apostolok Cselekedetei         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

ApCsel 10.34 Péter így kezdte beszédét: "Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató, ApCsel 10.35 mindenki kedves előtte, aki féli és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fia is. ApCsel 10.36 A tanítást ugyan Izrael fiainak adta, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által. Ő mindenki Ura. ApCsel 10.37 Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után Galileától kezdve egész Júdeában. ApCsel 10.38 Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. ApCsel 10.39 Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Aztán megölték, keresztre feszítették, ApCsel 10.40 de harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, ApCsel 10.41 igaz, nem az egész népnek, hanem csak az Istentől előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele halálából való feltámadása után. ApCsel 10.42 Megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és holtak bírájául rendelt. ApCsel 10.43 A próféták mind tanúságot tesznek arról, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát." ApCsel 10.44 Péter még be sem fejezte a beszédet, s a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást.

 

 

          Effezusiaknak írt levél         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Ef 3.14 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt; Ef 3.15 tőle származik minden közösség az égben és a földön.

 

 

          Filippieknek írt levél         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Fil 2.5 Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Fil 2.6 Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, Fil 2.7 hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Fil 2.8 Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Fil 2.9 Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, Fil 2.10 hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, Fil 2.11 s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

 

 

          Gallatáknak írt levél         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Gal 4.1 Azzal folytatom, hogy amíg az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet mindennek ura. Gal 4.2 Gyámok és gondviselők felügyelete alatt áll, apjától meghatározott ideig. Gal 4.3 Így mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgálatában álltunk. Gal 4.4 De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, Gal 4.5 hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Gal 4.6 Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya! Gal 4.7 Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Gal 4.8 Azelőtt nem ismertétek az Istent, és olyan isteneknek szolgáltatok, akik valójában nem azok. Gal 4.9 Most azonban, amikor ismeritek az Istent, sőt az Isten is ismer titeket, hogyan térhettek vissza az erőtlen és esendő elemekhez, ismét szolgálni akarván nekik, mint korábban?

 

 

          Izajás könyve         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Iz 44.1 Most mégis halld, szolgám, Jákob, Izrael, akit kiválasztottam! Iz 44.2 Ezt mondja az Úr, aki teremtett, aki anyád méhében alkotott, a gyámolod: Ne félj szolgám, Jákob, Jesurun, akit kiválasztottam. Iz 44.3 Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, és bővizű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. Iz 44.4 Úgy sarjadzanak majd, mint a fű a forrás közelében, mint a fűzfák a vízfolyások mellett. Iz 44.5 Az egyik így szól majd: "Én az Úré vagyok", a másik meg Jákob nevét viseli. Ez azt írja kezére: "Úr", az meg Izrael nevével dicsekszik. Iz 44.6 Ezt mondja Izrael Királya s Megváltója, a Seregek Ura: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs más isten. Iz 44.7 Ki hasonlít hozzám? Álljon fel és szóljon: jelentse be és igazolja magát előttem! Ki adta hírül a jövőt már kezdettől fogva? Mondja el hát nekünk, ami ezután történik! Iz 44.8 Ne féljetek, ne rettegjetek: Nemde régtől fogva megmondtam és kijelentettem nektek, ti vagytok a tanúim: Van-e más isten rajtam kívül? És van-e más Szikla? Nem tudok róla.

 

 

          János evangéliuma         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Jn 1.1 Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, Jn 1.2 ő volt kezdetben Istennél. Jn 1.3 Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Jn 1.4 Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. Jn 1.5 A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Jn 1.6 Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Jn 1.7 Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Jn 1.8 Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Jn 1.9 (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. Jn 1.10 A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. Jn 1.11 A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Jn 1.12 Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, Jn 1.13 akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Jn 1.14 S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. Jn 1.15 János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: "Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én." Jn 1.16 Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Jn 1.17 Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. Jn 1.18 Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.

 

Jn 3.16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Jn 3.17 Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Jn 3.18 Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.

 

Jn 7.25 A jeruzsálemiek közül néhányan megjegyezték: "Ugye, ez az, akit halálra keresnek? Jn 7.26 S mégis teljesen nyíltan beszél, s nem szólnak rá semmit. Csak nem győződtek meg róla az elöljárók, hogy ő a Messiás? Jn 7.27 Róla tudjuk, honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való." Jn 7.28 Jézus a templomban tanítva ezt felelte rá: "Igen, ismertek, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, noha nem magamtól jöttem, hanem az Igaz küldött, akit ti nem ismertek. Jn 7.29 Én azonban ismerem, mert tőle vagyok és ő küldött."

 

Jn 17.25 Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Jn 17.26 Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek."

 

 

          Jeremiás könyve         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Jer 31.6 Igen, eljön a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyein: Rajta! Menjünk fel a Sionra, az Úrhoz, a mi Istenünkhöz! Jer 31.7 Mert ezt mondja az Úr: Kitörő örömmel örüljetek Jákobon, ujjongjatok a nemzetek elsején! Hadd hallják! Zengjétek dicséretét és hirdessétek: Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát. Jer 31.8 Igen, visszahozom őket észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld határairól: még a vakokat és a sántákat is; a várandósokat és a szülő anyákat is. Nagy sereg lesz, amely ide visszatér. Jer 31.9 Könnyek között mentek el innen, de megvigasztalódva vezetem őket vissza. Forrásvizekhez vezérlem őket, sima ösvényeken, nehogy elessenek. Mert atyjává lettem Izraelnek, és Efraim elsőszülött fiam.

 

 

          Királyok I. könyve         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

1Kir 8.26 Váltsd hát valóra ígéretedet, Izrael Istene, amelyet szolgádnak, az én atyámnak, Dávidnak tettél! 1Kir 8.27 Igen, de hát valóban az emberek közt lakik az Isten a földön? Nézd, az egek és az egek ege sem képesek téged befogadni, nem is szólva erről a templomról, amelyet építettem. 1Kir 8.28 De hallgasd meg szolgád imáját és könyörgését, Uram, én Istenem, s halld meg kiáltásomat és kérésemet, amellyel ma hozzád fordulok! 1Kir 8.29 Tartsd rajta szemed ezen a házon, éjjel-nappal, azon a helyen, amelyről azt ígérted: Ott lesz a nevem, s hallgasd meg az imát, amelyet szolgád ezen a helyen mond."

 

 

          Kivonulás könyve         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Kiv 4.1 Mózes újra megjegyezte: "De ha nem hisznek nekem és nem hallgatnak rám, hanem azt mondják: Az Úr nem jelent meg neked." Kiv 4.2 Erre az Úr megkérdezte: "Mi van a kezedben?" "Bot" - felelte. Kiv 4.3 "Dobd a földre" - parancsolta neki. Amikor ledobta a földre, az kígyóvá változott és Mózes megijedt tőle. Kiv 4.4 Erre az Úr így szólt: "Nyújtsd ki a kezedet és fogd meg a farkánál." Kinyújtotta hát a kezét, megfogta és az újra bottá vált a kezében... Kiv 4.5 "Erről majd elhiszik, hogy atyáid Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene megjelent neked."

 

 

          Korintusiaknak írt I. levél         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

1Kor 1.21 Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket. 1Kor 1.22 A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, 1Kor 1.23 mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, 1Kor 1.24 a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. 1Kor 1.25 Hiszen Istennek a "balgasága" bölcsebb az embereknél, és Istennek a "gyöngesége" erősebb az embereknél.

 

1Kor 2.6 A tökéletesek körében azonban mi is bölcsességet hirdetünk. Nem ennek a világnak a bölcsességét, sem az e világ pusztulásra ítélt fejedelmeit, 1Kor 2.7 hanem Isten titokzatos, rejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelt. 1Kor 2.8 Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. 1Kor 2.9 Így érvényes az Írás szava: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. 1Kor 2.10 Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek által. A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is. 1Kor 2.11 Ki ismeri az ember benső dolgait, ha nem a benne lakó emberi lélek? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten Lelke. 1Kor 2.12 Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. 1Kor 2.13 Erről beszélünk is, de nem az emberi bölcsesség tanította szavakkal, hanem ahogy a Lélek tanít, lelki embereknek lelkieket nyújtva.

 

 

          Márk evangéliuma         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Mk 3.32 Sokan ültek körülötte, szóltak neki: "Anyád és testvéreid kint vannak, és keresnek." Mk 3.33 Így válaszolt: "Ki az én anyám és kik az én testvéreim?" Mk 3.34 Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, s csak ennyit mondott: "Ezek az én anyám és testvéreim! Mk 3.35 Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám."

 

Mk 14.35 Valamivel odébb ment, leborult a földre és imádkozott, hogy ha lehetséges, maradjon el ez az óra. Mk 14.36 "Abba, Atyám! - fohászkodott -, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!"

 

 

          Második Törvénykönyv         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

MTörv 6.4 Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr!

 

 

          Máté evangéliuma         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Mt 11.25 Abban az időben Jézus ezeket mondta: "Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Mt 11.26 Igen, Atyám, így tetszett neked. Mt 11.27 Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.

 

Mt 5.43 Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Mt 5.44 Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Mt 5.45 Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Mt 5.46 Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? Mt 5.47 S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Mt 5.48 Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!

 

Mt 11.25 Abban az időben Jézus ezeket mondta: "Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Mt 11.26 Igen, Atyám, így tetszett neked. Mt 11.27 Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.

 

 

          Ozeás könyve         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Oz 11.1 Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam meg a fiamat.

 

 

          Példabeszédek könyve         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Péld 8.22 "Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső művét. Péld 8.23 Az idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Péld 8.24 Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő víz. Péld 8.25 Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, korábban hívott létre, mint a halmokat, Péld 8.26 amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első rögét sem. Péld 8.27 Ott voltam, amikor az eget teremtette, s az ősvíz színére a kört megvonta, Péld 8.28 amikor a felhőket fölerősítette, s az ősforrások erejét megszabta; Péld 8.29 amikor kijelölte a tenger határát - és a vizek nem csaptak ki -, amikor megrajzolta a föld szilárd részét. Péld 8.30 Ott voltam mellette mint a kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a színe előtt. Péld 8.31 Ott játszottam az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai között."

 

 

          Rómaiaknak írt levél         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Rom 2,14 Amikor a pogány törvény híján a természet szavára jár el a törvény szerint, törvény híján saját magának a törvénye. Rom 2,15 Ezzel igazolja, hogy a törvényszabta cselekedet a szívébe van írva. Erről lelkiismerete tanúskodik és önítélete, amely hol vádolja, hol menti majd azon a napon, Rom 2,16 amelyen evangéliumom szerint Isten Krisztus által ítélkezik az emberek rejtett dolgai fölött.

 

Róm 3.19 Mi azonban tudjuk, hogy amit a törvény mond, azokra vonatkozik, akik a törvénynek alá vannak vetve. Tehát némuljon el minden száj, és az egész világ vallja magát Isten előtt bűnösnek. Róm 3.20 Mert a törvény szerinti tettek senkit sem tesznek előtte igazzá, hiszen a bűn megismerésének is a törvény az alapja. Róm 3.21 Most azonban az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják: Róm 3.22 az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól. Ebben nincs különbség. Róm 3.23 Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik az Isten dicsőségét. Róm 3.24 Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Róm 3.25 Őt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát. Isten végtelen türelmében elnézte a korábban elkövetett vétkeket, Róm 3.26 hogy igazságosságát most kimutassa. Mert amint ő igaz, úgy akar igazzá tenni mindenkit, aki Jézusban hisz.

 

Róm 8.14 Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Róm 8.15 Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! Róm 8.16 A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.

 

Róm 8.32 Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?

 

 

           Teremtés könyve         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

Ter 1.1 Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.

 

         ApCsel -- Ef -- Fil -- Gal -- Iz -- Jn -- Jer -- 1Kir -- Kiv -- 1Kor -- Mk -- Mt -- MTörv -- Oz -- Péld -- Róm -- Ter

 

Tartalomjegyzékhez Világképem < (Isten, Kezdetben...)     

-----------------------

http://szentiras.hu/SZIT

http://mek.niif.hu/00100/00176/html/