Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Naprendszer

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Anyag-időszak <<<     Anyag < Sötét korszak < Univerzum < Csillag < Tejútrendszer  < Naprendszer      >>> Föld      

A Naprendszer a Nap gravitációja által egyben tartott bolygórendszer, egyike a Tejútrendszer sok milliárd naprendszerének, amely a galaxisunk Orion spirálkarjának nagyjából a felénél, a galaxis közepe és pereme között is hozzávetőleg félúton helyezkedik el.

A csillagászatban naprendszer alatt olyan rendszert értünk, amelynek középpontjában egy vagy több csillag található, és körülötte égitestek keringenek. Tanulmányozásával elsősorban az égi mechanika foglalkozik. Jelen szócikk a mi naprendszerünkről szól.

Bolygónknak, a Földnek otthont adó Naprendszerünk középpontjában a Nap található. Csillagunk gravitációs térrészén belüli objektumok és kölcsönhatások összessége jelenti a Naprendszert. Központi csillagunk hozzávetőleg 4,6 milliárd évvel ezelőtt alakult ki egy hatalmas molekulafelhő gravitációs összeroskadása nyomán. Nem sokkal később a csillagkeletkezésnél visszamaradt, a Nap egyenlítői síkjában lapos korongba rendeződött anyagból, a protoplanetáris korongból kialakultak a bolygók. A belső naprendszerben négy kőzetbolygó (a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars), a külső naprendszerben négy óriásbolygó (a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz) alakult ki. A kőzetbolygók kérge szilikátos, a gázbolygók viszonylag kis szilárd magját hatalmas hidrogén–hélium légkör veszi körül.

A Naprendszerben a bolygókon kívül számos kisebb égitest is található. A legnagyobb számú égitest-populáció a két különálló övezetbe rendeződött aszteroidák családja. A belső aszteroida-öv a Mars és a Jupiter között, a külső ún. Kuiper-öv pedig a Neptunusz pályáján túl helyezkedik el ellipszis alakban a Nap mint gyújtópont körül. Ezekben az övekben található öt olyan objektum, amelyek egy 2006-ban bevezetett égitesttípus ma ismert első tagjai, a törpebolygók: a Ceres, a Plútó, a Haumea, a Makemake és az Erisz. Hat bolygónak és három törpebolygónak természetes kísérői is vannak, ezeket holdaknak nevezzük. A holdakon kívül az óriásbolygók körül gyűrűk, gyűrűrendszerek keringenek.

A rendszerben vannak szabadon keringő testek is, ezek az üstökösök, a kentaurok és a mindenütt jelenlévő bolygóközi por. Ezek zömének keringése merőben eltér a többi testétől: vagy elnyújtott ellipszis pályákon, vagy az ekliptikáétól eltérő síkban mozognak.

A Naprendszert teljesen betölti a napszél, a csillagunkból kiinduló folyamatos részecskeáramlás, amely kölcsönhatásba lép az égitestekkel, létrehozva az űridőjárást. A napszél egyben ki is jelöli a Naprendszer határait: hatása a heliopauzáig tart, ahol más csillagok szeleinek sugárnyomása kiegyenlíti a napszél sugárnyomását. Ezt a határt tekintjük a Naprendszer határának, bár a rendszer gravitációs határa messzebbre tehető, hisz még a hozzávetőleg egy fényévnyire levő Oort-felhő is ezen a határon belül van.

A NAPRENDSZER FELÉPÍTÉSE

Égitestek

A Naprendszer a Napból és azon kisebb égitestekből áll, melyeket a Nap gravitációs hatása tart a pályájukon. A Nap körül keringő testek nagy része közel egy síkban kering, ezt a síkot az ekliptika síkjának nevezik. Az itt található anyag többsége a nyolc legnagyobb testben, a bolygókban koncentrálódik, bár ez a tömegmennyiség így is nagyon kicsi a Nap tömegéhez képest, mely a Naprendszer össztömegének 99,86%-át adja.

A Naphoz legközelebb keringő négy bolygó (a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars) alkotja a kőzetbolygók, más néven Föld-típusú bolygók csoportját; ezek javarészt kőzetekből és fémekből épülnek fel, felszínük szilárd. A négy külső bolygó (a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz) gázóriások, melyeknek összetétele jelentősen eltér a kőzetbolygókétól; túlnyomóan gáz halmazállapotú, könnyebb elemek (hidrogén és hélium) alkotják őket. Átlagos sűrűségük kisebb, méretük viszont jóval nagyobb, mint a belső bolygóké. A gázbolygók mindegyike rendelkezik gyűrűrendszerrel, bár messze a legnagyobb és legismertebb a Szaturnuszé.

A Naprendszer bolygóinak jelenleg 144 ismert és elnevezett holdja van és további 23 vár megerősítésre. Ezen kis égitestek a bolygók körül keringenek, keletkezésük és összetételük igen eltérő. A holdak többségét űreszközök segítségével fedezték fel.

A Nap körül az összes bolygó, és a bolygók körül a legtöbb hold azonos irányban kering, és a forgásirányokra is döntően ez az irány jellemző: ez az ekliptika északi pólusa felől nézve pozitív irány (az óramutató járásával ellentétes). Vannak persze olyanok is, amelyek kivételt képeznek, és ellentétes, ún. retrográd irányban keringenek vagy forognak. Például az Uránusz[32] és a Vénusz [33] tengely körüli forgása, illetve a Neptunusz Triton nevű holdjának keringése retrográd, negatív irányú.

A Naprendszerben két olyan övezet található, melyekben a kisebb naprendszerbeli testek koncentrálódása figyelhető meg. Az egyik a Mars és a Jupiter pályája között található kisbolygóöv, melyben feltételezések szerint több millió aszteroida található, melyek mérete a 940 kilométeres Cerestől az 1 kilométernél is kisebb testekig terjed. A másik ilyen övezet a Neptunusz pályáján túl elterülő Kuiper-öv (ejtsd: kiper), mely a Naptól mintegy 30–50 csillagászati egységre (4,5–7,5 milliárd kilométerre) terül el. Ennek a jeges objektumokból álló, korong alakú régiónak a meglétét csak 1992-ben erősítették meg. A Kuiper-övet gyakran a Naprendszer végső határának tekintik.

A fenti két övezetben jelenleg öt olyan égitest ismert, melyeknek tömege elég ahhoz, hogy saját gravitációjuk hatására közel gömb alakúak legyenek, így ezek az objektumok alkotják a 2006-ban bevezetett törpebolygók csoportját (a Ceres, a Plútó, az Erisz, a Makemake és a Haumea). A bolygóktól abban térnek el, hogy pályájuk térségét nem söprik tisztára. Két évvel a törpebolygók kategóriájának bevezetése után a Nemzetközi Csillagászati Unió definiálta a plutoidák fogalmát; ezek gyakorlatilag a Plútóhoz hasonló törpebolygók, melyek pályájának fél nagytengelye nagyobb, mint a Neptunuszé.

Azon apró égitesteket, melyek nem elég nagyok, hogy kisbolygók legyenek, de nagyobbak a bolygóközi pornál, meteoroidoknak nevezzük. A becslések szerint naponta 1000 és 10 000 tonna közötti mennyiségben érik el a Föld légkörét, a meteornak hívott fénycsóva jelenségét okozva. A meteoroidok feltehetően a Naprendszeren belülről származnak.

A Naprendszer különleges égitestjei az üstökösök. Ezek olyan, a Nap körül keringő objektumok, melyeknek a Nap közelébe kerülve láthatóvá válik a kómája és a csóvája — mindkét jelenség legfőbb oka az üstökösmagot érő napsugárzás. Az üstökösök keringési ideje nagyon változatos, néhány évtől akár évmilliókig terjedhet. A 200 évnél rövidebb keringési idejű üstökösöket rövidperiódusú, az annál hosszabbakat hosszúperiódusú üstökösöknek nevezzük. A rövidperiódusú üstökösök többsége feltehetőleg a Kuiper-övből származik, míg a hosszúperiódusúak közül sok a távoli Oort-felhőből érkezhet.

Távolság szerinti szerkezet

A Naprendszert két elég jól elkülönülő részre osztjuk, amely osztályozás a két részben található égitestek fizikai tulajdonságai alapján történik. A belső naprendszer a kőzetbolygók birodalma, kevés égitesttel, köztük a Földdel, a külső naprendszer pedig az óriásbolygók, a rengeteg hold hazája, az üstökösök szülőhelye.

Belső Naprendszer

A Belső Naprendszer egy viszonylag kis térrész, a Naptól, mint központi égitesttől a fő aszteroidaöv külső széléig terjedő tartomány. Az itt keringő objektumok szilárd kérge megőrizte a Naprendszer történetének kezdeti idejének folyamatait, így tanulmányozásukkal sikerült modellezni a keletkezéstörténet állomásait, a rendszer evolúcióját. A belső naprendszer meghatározó égitestei a négy kőzetbolygó és azok három holdja, ezeken kívül csak a változatos pályákon keringő aszteroidák találhatók meg itt.

Külső Naprendszer

A Külső Naprendszer a gázbolygók és az üstökösök birodalma. Itt is négy bolygó a meghatározó égitesttípus, amelyek azonban összehasonlíthatatlanul nagyobbak, mint a kőzetbolygók és összehasonlíthatatlanul nagyobb hatással vannak a naprendszerbeli kisebb égitestekre, mint a belső naprendszer bolygói. A gázóriások körül tucatjával keringenek a holdak – általában befogott aszteroidák – megmutatva, hogy a Naprendszer még kijjebb eső részei felől milyen sok égitest érkezik, illetve hogyan óvják meg a nagybolygók a belső naprendszert a kozmikus bombázástól. A nagybolygókon kívül már csak a Naprendszer keletkezésekor megmaradt anyag található anyagtól ritkább, vagy sűrűbb övezetekben.

A Naprendszer legkülső határát jelentő Oort-felhő létezését elsőként Jan Hendrik Oort holland csillagász vetette fel 1950-ben. Ez a gömb alakú, üstökösmagok milliárdjait tartalmazó felhő a Naptól 50 000–100 000 csillagászati egységre található. Itt érnek véget a Nap gravitációs és más fizikai hatásai, így a felhő objektumait könnyen befolyásolhatják más csillagok, illetve magának a Tejútrendszernek a hatásai is. A felhő nem túl sűrű, az üstökösök akár 10 millió km-re is lehetnek egymástól, és a külső zavaró hatások miatt könnyen elindulhatnak a naprendszer belseje, vagy a külső világűr felé. Az Oort-felhő létezését még nem sikerült közvetlen megfigyeléssel bizonyítani.

Háttérismeret és irodalom:

Akkréciós korong, Alkohol az üstökösből, ANYAGIDŐSZAK, Asztrofizika-kategoriák Interneten,

Bolygócsirák, Bolygók, Bolygók születése, Bolygópályák, Bolygórendszer, Bolygó születés,

Cefeida, Ceres fényes foltjai, CNO-ciklus, Curiosity a Sharpnál, Csillag, Csillagfaló fekete lyuk, Csillag születés, Csillagkeletkezés, Csillagködök,

          Csillagközi anyag, Csillagontó galaxis 1, Csillagontó galaxis 2,

Ébredő feketelyuk, Eddington-határ, Égitestek, Einstein után, Élet építőkövei - üstökösben, Enceladus Kern, Eridani "Jupitere", Europe Jupiter Hold foltjai,

          Exobolygó, Exobolygó a Keplernél, Exobolygó illúzió a Glisenél, Exobolygók ásványai, Exobolygó légkörök, Exobolygó születik, ExoholdJelolt,

Fekete lyuk eltűnése, Felfúvódások, Fényes vörös nova, Fémek a világegyetemben, Fermi-buborék,

          Flerek veszélyei, Föld, Forró Jupiter születése, Fotonból anyag,

Galaxis a gravitációs hullám detektora, Galaxis és a Jet, Galaxis sorvadása, Galaxis ütközés, Galaxismag szerepe, Gázbolygók, Gázóriások parkolópályán -

          Gigaméretű feketelyuk, Gliese 581 eltünt bolygói, Gliese vízgőzben, Globula, Gömbhalmaz, Gömbhalmazban civilizáció, Gravitációs-állandóról,

          Gravitációs hullámok - levelek, Gravitációs hullámok nyomai, Gravitációs hullámokról interjú, Gravitációs kollapszus, Gyémántcsillag,

Halo, Hármas rendszer, Herbig-Haro objektum, Hiányzó víz, Hold, HRD_Diagram, Hubble űrtávcső,

Inflaton, Intergalaktikus szél,

Jetben ionok vannak, Jupiter,

Kettős csillagok, Keveredő elemek, Kilencedik bolygó, Kinderfresser Sterne, Kisbolygó csóvája, Kisbolygó gyűrűkkel, Kisbolygó széthullása,

          Kisbolygók, Kobalt, Konvekcio, Közeli barna törpe, Kőzetbolygók, Kozmológia,

Legkönnyebb exobolygó -

Magfúzió, Magnetár, Magyar kisbolygók, Mars, Marsi légkör - napszél, Marsi sós víz, Merkur,

          Merkur kollisio (ütközés), Merkur mágnessége, Meteorit, Mimas szerkezet,

Nap, Nap energiája, Nap kora, Nap testvére, Napméretű csillagok, Napneutrino, Naprendszer, Naprendszer születése,

          Nap szerkezete, Negatív béta-bomlás, Neon, Neptunusz,

Ősi felhők, Oxigén, Oxigén a Csurin -

Philae ébredése, Philae hírek, Phobos-Mars árapály, Plútó jégpárája, Plútó képek, Plútó vidéke, Protocsillag, Proton-proton ciklus, Pulzár,

Rejtélyes fekete lyuk, Rejtett galaxisok, Repülő Csészealj, Röntgen háttér sugárzás,

          Rosetta formálódása, Rosetta kómája, Rosetta meglepetés, RosettaPhilaeLeszallas,

Schwarzschild sugár, Sötét anyag ereje, Sötét anyagból s. energia, Sötét energia (BOSS),

          Spirálgalaxis, Szén, Szilícium, Születő exobolygó, Szupernóvák, Szuperóriások,

Távoli jövő, Tejút DIB-molekulái, Tejut demográfia, Tejút diffúz színképsávjai, Tejút forgása,

          Tejút sötét anyaga, Tejútrendszer, Tejútrendszer legöregebb csillagai, Többgenerációs gömbhalmazok, Törmelékfelhők, Törpenóva rejtélye -

UjBolygo, Újjászülető csillagok UjTorpebolygo, Uranusz, UstokosKutatas, UstokosMarsnal, UstokosPhilae141114,

Venusz, VenuszExpress, Vetkőző hiperóriás - Világegyetem alakja, Víz képződés, Vízfolyás a Marson Vörös óriások, Vörös törpék,

(Betürendes gyorskereső - Irodalomjegyzék)

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Anyag-időszak <<<     Anyag < Sötét korszak < Univerzum < Csillag < Tejútrendszer  < Naprendszer      >>> Föld      

-------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Naprendszer