Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Tejútrendszer

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Anyag-időszak <<<     Anyag < Sötét korszak < Univerzum < Csillag > Tejútrendszer  > Naprendszer   >>> Föld      

A Tejútrendszer a Lokális Galaxis-csoport egyik (a Hubble-féle galaxis-osztályozás szerinti SBb vagy SBc típusú) küllős spirálgalaxisa, melyben a Naprendszer és ezen belül Földünk található. 200-400 milliárd csillag található benne, átmérője 30 kiloparszek (97 800 fényév, azaz 9,5·1017 kilométer), legnagyobb vastagsága 5 kpc (16 300 fényév). A Földről két spirálkarját, az Orion- és Nyilas-kart látjuk. Vizsgálatát megnehezíti, hogy belülről látjuk.

A Tejútrendszernek a Földről látható része a Tejút. Ez lényegében egy halvány, felhőszerű sáv, amely az egész éjszakai égbolton áthúzódik, és ott figyelhető jól meg, ahol tiszta a levegő, kicsi a páratartalom és a fényszennyezés. Azért tűnik számunkra sávnak, mert galaxisunk korong alakú, és mi az egyik kar belsejében vagyunk, ezért a korongra merőlegesen kevés csillagot látunk, a korong síkjának irányában sokat.

A Tejútrendszer szerkezete

A Tejút fényét az őt alkotó csillagok biztosítják. A Tejutat nem csak fényes csillagok alkotják, megfigyelhető anyagának körülbelül 5 tömegszázaléka csillagközi anyag (por és gáz), amely meggátolja a Tejút távolabbi pontjainak megfigyelését, ezért ha felnézünk az éjszakai égre, úgy tűnik, hogy néhány helyen kevesebb a csillag, vagy a Tejút helyenként „szétnyílik”. Ilyen hely például a Daru csillagkép farkánál lévő úgynevezett „Szeneszsák”. A Tejútrendszert alkotó csillagok eloszlásának vizsgálatával a sztellárstatisztika tudományág foglalkozik.

Központja

A Tejútrendszer központjának közvetlen közelében keringő nagy tömegű csillagok

A Tejútrendszer középpontja a Sagittarius (Nyilas) csillagkép irányában van, távolsága a Naptól 27 000 fényév. A látható fény tartományában nem tudjuk megfigyelni, mivel a galaktikus egyenlítő síkjában lévő csillagközi por- és gázfelhők elnyelik a fényt. Az optikai „látótávolság” a galaktikus rendszer fősíkjában csak mintegy 10 ezer fényév. A középpont közelítőleg egybeesik a Sagittarius A jelű rádióforrással. Galaxisunk központi, szupermasszív fekete lyuka a Sagittarius A* (ejtsd: „A” csillag). Közvetlen közelében sok, nagy tömegű csillag kering, melyeket sikerült közeli infravörösben észlelni és pályájuk megfigyeléséből sikerült a fekete lyuk tömegét meghatározni, mely 4 millió naptömegnek adódott. Egyelőre rejtély, hogy a csillagok hogyan kerültek ilyen közel, ugyanis sok közülük nagyon fiatal, azaz nagy távolság megtételére még nem volt idejük, a fekete lyukhoz közel viszont szinte elképzelhetetlen a csillagkeletkezés.

A galaxismag egy 27 000 fényév hosszú küllő közepén van, a küllő tengelye 44 ± 10 fokos szöget zár be a Napot és a magot összekötő egyenessel. A gázfelhők és a csillagkeletkezés zöme egy gyűrűben koncentrálódik, ami a küllő végén, a magtól mintegy 5 kiloparszekre (15 000 fényévre) van.

A spirálkarok

Tejútrendszerünknek négy fő spirálkarja van, a Perseus-kar, a Norma- és Cygnus-kar, a Scutum-Crux-kar és Carina- és Sagittarius-kar. Van két kisebb kar is, ezek közül az egyik a Napnak is helyt adó Orion-kar.

A halo

A többi galaxishoz hasonlóan, Tejútrendszerünket is egy kifelé folyamatosan ritkuló, csillagokból álló (csillagközi gázt nem tartalmazó), gömbcentrikus halo veszi körül. Anyagának 90%-a egy 100 000 fényév sugarú gömbön belül található. A halo részét képezi emellett Tejútrendszerünk mintegy 160 gömbhalmaza. Az őket alkotó csillagok kémiai elemzése alapján jelentős részük (mintegy harmaduk) nem a Tejútrendszerben képződött, hanem az időközben bekebelezett törpegalaxisokban, melyeknek egyéb csillagai sok esetben már szétszóródtak a Tejútrendszerben, gömbhalmazaikat azonban elég erős gravitációjuk összetartotta.

Kísérőgalaxisok

Tejútrendszerünk körül több apróbb galaxis kering, ezek közül a legismertebb a Kis és a Nagy Magellán-felhő. Mindkettő a  maradványa, mely Tejútrendszerünk körül keringve darabokra szakadt

Geha és Simon nyolc, eredetileg az SDSS (Sloan Digital Sky Survey) keretében felfedezett törpegalaxist tanulmányoztak a DEIMOS spektrográffal. A kutatópáros a nyolc törpegalaxisban vizsgált 814 egyedi csillag spektruma alapján azt találta, hogy ezek a csillagok sokkal lassabban mozognak saját galaxisukon belül, mint bármely más ismert csillagvárosban. Jellemző sebességük mindössze 4-7 km/s, ami jóval kisebb, mint például a Nap 220 km/s-os tejútrendszerbeli keringési sebessége. A vizsgált minta messze a legnagyobb a korábbi kutatásokkal összehasonlítva, így a statisztikus hibák jelentősen kisebbek, mint korábban. A keringési sebességek közvetlen kapcsolatban állnak a rendszer össztömegével, így az új méréseknek köszönhetően lehetővé vált a galaxisok tömegének becslése. A meglepő eredmény szerint a kapott értékek a valaha mért legkisebbek közé tartoznak: mindegyik törpegalaxis legalább tízezerszer kisebb, mint a Tejútrendszer! Simon szerint az ilyen kicsiny galaxisok kialakulása elméleti szempontból sok problémát rejt, például nehéz magyarázni a csillagok keletkezését bennük, s így a Tejútrendszer környezetében várható számukat is nehéz megbecsülni. Az új eredmények alátámasztják, hogy sokkal több törpegalaxis létezhet Galaxisunk körül, s ezzel szűkítik a "szakadékot" a CDM modell és az észlelési eredmények között.

A Nap helyzete

Napunk az Orion-kar belső peremén, a Tejútrendszer középpontjától 25 000 ± 1000 fényévre kering. Kifelé a következő spirálkar a Perseus-kar, ennek távolsága mintegy 6000 fényév.

Napunk megközelítőleg ellipszis alakú pályán, körülbelül 1 millió km/h sebességgel kering a galaxis középpontja körül, nagyjából 226 millió évenként megtéve egy fordulatot. Mozgásának iránya megközelítőleg a Vega irányába mutat, a középpont irányával mintegy 60 fokos szöget bezárva. A galaxis fősíkjához képest oszcillál, egyszer a sík egyik („alsó”), majd másik („felső”) oldalán tartózkodva.

---------------

-----------------------

Magja

A maghoz egyre közelebb nagy tömegű és egyéb módon különleges asztrofizikai objektumokat figyelhetünk meg (vízgőzmézerek, erős rádió- és röntgenforrások, szuper-Eddington röntgenforrások stb.). A mag kialakulására általánosan elfogadott nézet, hogy primordiálisan a Galaxis kialakulásakor egybeolvadó protogalaktikus komponensek építették föl, amelybe később belekerülhettek a bekebelezett más galaxisok magjai.

A Galaxis magja

A Galaxis centrumát közmegegyezés szerint a Sgr A* nemtermális rádióforrással azonosítjuk. Más tartományban infravörös komplexumok figyelhetőek meg a mag körül, az IRS16 a dinamikai centrumtól 1 pc távolságra van, a mag szűk környezete az infravörösben is jól tanulmányozható. A Sgr A* egy nagyméretű HII területben megfigyelhető fekete lyuk, tömegére a környező objektumok mozgásából következtethetünk. VLBI asztrometriával 10 mikroívmásodperc pontossággal mérhetjük a sajátmozgásokat, illetve mérhetjük a radiális sebességeket - a tömeg és a távolság meghatározása a kettőscsillagoknál leírt módon történik. A tömegre adódó értékek 4 - 4,5 millió naptömeg közöttiek, a távolságunk a Galaxis magjától 8 - 8,6 kpc (27400 ± 1300 fényév).

A Galaxis centrumának távolsága igen fontos mennyiség a galaktikus csillagászatban. Ez skálázza az Oort-egyenleteket, a galaktikus rotáció modelljét, a Galaxis magjának luminozitását, a mag körüli gömbhalmazok luminozitásfüggvényét, mindezek méretét; és minden további luminozitást, méretet stb., amelyben a Galaxis magjára vagy a forgására vonatkozó adatot valamilyen módon használunk. Másrészt a mérés igen nehéz, mert a centrum irányában 29 magnitúdó optikai fényelnyeléssel kell számolnunk, ezért jellemzően rádióinterferenciával dolgozunk, vagy a mag körüli objektumok optikai mérését (a Baade-ablakokban) hívjuk segítségül.

 

Háttérismeret és irodalom:

Akkréciós korong, Alkohol az üstökösből, Antianyag hiány, ANYAGIDŐSZAK, Asztrofizika-kategoriák Interneten,

          Átmeneti szupernóva, Atomtáblázat, Atomtömeg,

BetaPictoris, Bok-globulák, Bolygócsirák, Bolygók, Bolygók születése -

Cefeida, CNO-ciklus, Csillag, Csillagfaló fekete lyuk, Csillaggyár, Csillagkeletkezés, Csillagködök,

          Csillagközi anyag, Csillagontó galaxis 1, Csillagontó galaxis 2, Csillag születés,

Ébredő feketelyuk, Eddington-határ, Égitestek, Einstein után, Elektrongáz, Elektron(K-)befogás, Élet építőkövei - üstökösben -

          Első gluonlabda - Eridani "Jupitere", Exobolygó, Exobolygó a Keplernél, Exobolygók ásványai -

          Exobolygó illúzió a Glisenél, Exobolygó légkörök, Exobolygó születik, ExoholdJelolt,

Feketelyuk-adatok, Feketelyuk belsejéről ez, meg az, Fekete lyuk eltűnése, Feketelyuk és az információ, Feketelyuk létrejöttének megoldása,

          Feketelyukak összeolvadása, Feketelyuk születik, Feketelyuk természete, Feketelyuk törpegalaxisban, Felfúvódások -

          Fémek a világegyetemben, Fényes vörös nova, Fermi-buborék, Föld, Forró Jupiter születése, Fotoelektromos hatás, Fotonból anyag,

Galaxis a gravitációs hullám detektora, Galaxis és a Jet, Galaxis sorvadása, Galaxis ütközés, Galaxisból_csillaghalmaz, Galaxismag szerepe,

          Gammagyűrű, Gammakitörés, Gázóriások parkolópályán, Gigaméretű feketelyuk, Gliese 581 eltünt bolygói, Gliese vízgőzben,

          Gömbhalmaz születés, Gömbhalmazban civilizáció, Gömbhalmazban feketelyuk, Gravitációs-állandóról, Gravitációs hullámok - levelek,

          Gravitációs hullámok nyomai, Gravitációs hullámokról interjú, Gravitációs kollapszus, Gyémántcsillag,

Hármas rendszer, Herbig-Haro objektum, Hiányzó víz, Hold, Hontalan szupernóva, HRD_Diagram, Hubble űrtávcső,

Inflaton, Infravörös sugárzás, Intergalaktikus szél,

Jetben ionok vannak,

Kettős csillagok, Keveredő elemek, Kinderfresser Sterne, Kobalt, Konvekció, Korai csillag, Korai óriásgalaxisok, Közeli barna törpe, Kőzetbolygók,

          Kozmológia, Különleges páros, Különös exobolygó a GUPscnél, Kvazár árulkodó perdülete, Kvazárok párhuzamos tengelye,

Lakható exobolygó, Laniakea, Legfényesebb galaxis, Legfényesebb kvazár, Legkönnyebb exobolygó -

Magfúzió, Magnetár, Magyar CERN-kutatók, Megarobbanás (ősi csillag), Merkur kollisio (ütközés), Molekulák ultragyors viselkedése, MQ1 MikroKvazar,

Nagy Hadron Ütköztető, Nagy Magellán forgása, Nagy Medve galaxisok, Nap, Nap testvére, Napméretű csillagok,

          Negatív béta-bomlás, Neon, Neutrinó kaméleonok, Nova, Nóva a szomszédban, Nóva gammasugárzó, Nova Sagittarii 2015 No2, Nóva szíve, Nyilthalmaz,

Óriás naprendszer, Óriásbolygó a Pictoris-ban, Óriásbolygók, Óriásbolygó magja, Óriáscsillag születése,

          Óriásgalaxisok halála, Ősgalaxis, Ősi bolygórendszer, Ősi felhők, Ősi galaxis-szörnyek, Ősi kisgalaxisok, Oxigén,

Párosok, Planetáris köd, Protocsillag, Protoplanetáris korong, Protoplanetáris korong karjai,

          Protoplanetáris korong molekulái, Proton-proton ciklus, Pulzár, Pulzár Tejutban,

Rejtélyes fekete lyuk, Rejtett galaxisok, Repülő Csészealj, Rosetta kómája,

Schwarzschild sugár, Sebes csillag, SDSS_Program, Smith felhő - védő sötét anyag, Sötét anyag ereje,

Sötét anyagból s. energia, Sötét energia (BOSS), Sötétkorszak, Sötétség korszaka, Spirálgalaxis,Száguldó csillag,

Száraz exobolygóSzén, Szerves molekulák keletezése, Szilícium, Születő bolygórendszer, Születő csillag, Születő exobolygó, Szupermasszív feketelyuk,

          Szupermassziv feketelyuk1, Szupernóvák, Szuperóriások,

Távoli jövő, Távoli galaxis, Tejút DIB-molekulái, Tejut demográfia, Tejút diffúz színképsávjai, Tejút forgása,

          Tejút sötét anyaga, Tejútrendszer, Tejútrendszer legöregebb csillagai, Többgenerációs gömbhalmazok,

          Törmelékfelhők, Törpegalaxisban feketelyuk, Törpenóva rejtélye -

Új elemek: 113-118, Új szupernóva, Új törpegalaxisok, Újjászülető csillagok

Változócsillagok, Vetkőző hiperóriás, Világegyetem alakja, Víz képződés, Vörös óriások, Vörös törpék,

(Betürendes gyorskereső - Irodalomjegyzék)

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Anyag-időszak <<<     Anyag < Sötét korszak < Univerzum < Csillag > Tejútrendszer  > Naprendszer   >>> Föld      

-------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tej%C3%BAtrendszer

http://tudasbazis.csillagaszat.hu/tejutrendszer/tejutrendszer-szerkezete.html

http://hirek.csillagaszat.hu/a_tejutrendszer_szerk/20070920_a_tejutrendszer_uj_pehelysulyu_kiseroi.html

http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat/8_Galaktikus_csillagaszat/gal_morf3.html