Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Hiszekegy

Tartalomjegyzékhez Világképem < (Isten, Kezdetben...)     

          Apostoli hitvallás          Apostoli hitvallás - Apostoli hitvallás szövege - Niceai hitvallás szövege - Niceai zsinat

Hitünk legfontosabb igazságainak összefoglalását Apostoli Hitvallásnak nevezzük, mert elemeiben az apostolokra megy vissza. Ez a hit ősi szabálya. Eleinte a keresztelésnél, később más szertartásokban is mondták. De nem csak hitvallás, hanem imádság is: Isten titkainak imádó szemlélése, hálaadás a kinyilatkoztatott igazságokért és Istennek szóló hűség-nyilatkozat. Nem csak az Istenhez szóló beszéd lehet imádság, hanem az Istenről szóló is. - Szertartásokon kívül is rendszeresen éljünk vele hitünk erősítésére.

          Az Apostoli hitvallás szövege          Apostoli hitvallás - Apostoli hitvallás szövege - Niceai hitvallás szövege - Niceai zsinat

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

          A Niceai Hitvallás szövege:          Apostoli hitvallás - Apostoli hitvallás szövege - Niceai hitvallás szövege - Niceai zsinat

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében...

 

...Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. született Szűz Máriától;szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Alászállt a poklokra, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége...

 

...Hiszek a Szentlélekben Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával...

 

...Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

          Niceai zsinat          Apostoli hitvallás - Apostoli hitvallás szövege - Niceai hitvallás szövege - Niceai zsinat

A niceai zsinat első szakasza: 325. május 20 -tól július. 25-ig az első egyetemes zsinat volt. --- Az arianizmus elítélésére hívta össze Nagy Konstantin. I. Szilveszter pápa öregsége miatt csak képviselőket küldött. Az egész birodalomból 250-nél több püspök gyűlt össze. A zsinat üléseit a császár nyári palotájában tartották. --- Arius 17 követője élén személyesen védte tanait, vele szemben az ankürai Markellosz, az antiochiai Eusztathiosz püspökök és az alexandriai (Szt) Atanáz diákonus képviselték az igaz krisztológiát. Ők dolgozták át a Caesareai Euszébiosz által előterjesztett caesareai keresztségi hitvallást a niceai hitvallássá, melyet 2 püspök kivételével június 19-én a zsinat minden illetékes résztvevője aláírt.

          Apostoli hitvallás - Apostoli hitvallás szövege - Niceai hitvallás szövege - Niceai zsinat

 

Tartalomjegyzékhez Világképem < (Isten, Kezdetben...)     

---------------------------------

http://lexikon.katolikus.hu/N/niceai%20zsinat.html

http://lexikon.katolikus.hu/N/niceai%20zsinat.html

http://www.katolikus.hu/kek/kek00198.html#JB6