Rieth József: Útiemlékek

Montichiari - Rosa Mistica

 

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

A Torinói Lepel megtekintésére 2000. augusztus 28-tól szeptember 3-ig zarándok úton vettünk részt. Utunk során megtekintettük Padova, Milanó, Torinó látnivalóit, és a i kegyhelyet, valamint a Montichiari  Mária-zarándokhelyet, ahonnan a "Rosa Mistika" lelkiség elindult.

2000. szeptember 2. szombat

Montichiari 12 ezer lakosú helység, szép várkastélya van, benne idősek otthona.

Bazilikája messzire kiemelkedik a város látképéből.

Jelenések

Montechiari-ban (Olaszország) 1947. június 13-án Pierina Gilli ápolónőnek (született 1911 augusztus 3-án, Montichiariban) megjelent a Szűzanya. Rosa Mystica-nak, Titkosértelmű Rózsának nevezte magát (ahogyan a Lorettói litániában neveztetik). „Éld a szeretetet”, köszöntötte Pierinát.

A Keresztények Édes Anyja első ízben 1947 tavaszán jelent meg Pierinának, az egyik kórházi szobában. A Miasszonyunk, a Szépséges Hölgy, lila színű ruhát viselt, fehér fátyollal a feje körül. Szomorú volt, a szemei könnyekkel telve, melyek a padlóra hulltak. Mellét három nagy tőr döfte át. A Miasszonyunk ezt mondta: ,,Imádság, bűnbánat, engesztelés". Utána eltűnt.

Szűzanyánk, e jámbor asszonynak másodszor is megjelent. A második jelenés 1947 július 13-án történt. Ez alkalommal a Miasszonyunk fehér ruhában jelent meg, amelyet három gyönyörű rózsa díszített: egy fehér, egy piros, és egy sárga, melyeket Pierina a kardok helyén látott. A Szűzanya rámosolygott és kijelentette: - Jézus és mindnyájatok Anyja vagyok. Az Úr küldd engem, hogy előmozdítsak egy új, hathatósabb Mária-tiszteletet a férfi és női szerzetesrendek és a papok között. Mindazoknak, aki jobban tisztelnek engem, megígérem védelmemet, a hivatások felvirágzását, a hithagyások csökkenését, és az életszentség nagy vágyát Isten szolgáiban. Azt kívánom, hogy minden hónap 13-ik napját Mária napnak tekintsék, és szenteljék meg azáltal, hogy az azt megelőző 12 napon külön imádkoznak erre a célra. Ezen a napon az életszentség és a hivatások kegyelmét árasztom mindazokra, akik így tisztelnek engem. Azt kívánom, hogy minden évben július 13-án ünnepélyesen tiszteljék a TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSÁT. A fehér jelentette az imádság szellemét, a piros az áldozat szellemét, a sárga pedig a bűnbánat és átalakítás* szellemét jelentette.

Pierina kérte a Szűzanyát, hogy mutassa meg hatalmát valamilyen csodával. Az így válaszolt: -- A legnyilvánvalóbb csoda az Istennek szenteltek lelkében fog történni, akik ellanyhultak, főleg a háború alatt, amely elmúlt súlyos büntetéseivel és üldöztetéseivel. A három tőr jelentése: Az első tőr jelképezi a szerzetesi és papi hivatások elvesztését. A második: sok pap bűnös életét. A harmadik: a júdások árulását és egyház gyűlöletét. A három rózsa jelentése pedig: a fehér rózsa jelképezi az ima szellemét, a piros az áldozatét és önmegtagadásét, az aranysárga pedig a vezeklését.

A harmadik jelenés 1947. október 22-én történt, Mária ezt mondta: -- Közvetítőként állok az emberek, és különösen a szerzetesek és isteni Fiam között. Fiamat lesújtják a sérelmek, amelyekben állandóan részesül, és érvényesíteni akarja igazságosságát. Mária ezekkel a szavakkal távozott: -- Járja át a szeretet életedet! -

A negyedik alkalomkor a Szűzanya Montichiari dómjában jelent meg, 1947. november 16-án, néhány hívő és néhány pap jelenlétében. Megismételte előző figyelmeztetését az emberek bűneit, főleg a tisztátalanságot illetőleg. Majd, kisvártatva folytatta: -- Jézus a büntetések áradatát készül küldeni... Kis szünet után hozzátette: -- Én közbenjártam, kérve, hogy legyen még irgalmas, és engesztelésül imát és vezeklést kérek. A Szűzanya tovább beszélt: -- Nagyon bensőségesen kérem a papokat, hogy teljes szeretettel figyelmeztessék az embereket, hogy hagyjanak fel ezekkel a bűnökkel. Megajándékozom kegyelmemmel mindazokat, akik segítenek az engesztelésben ezekért a bűnökért. -- Akkor bocsánatot nyerünk? -- kérdezte Pierina. -- Igen, ha mindenütt harcolnak a tisztátalanság bűne ellen -- válaszolta a Szűzanya, s ezzel eltűnt.

A következő jelenés szintén a dómban történt, 1947. november 22-én. Ezt mondta: -- Leszálltam erre a szent helyre, ahol nagy megtérések lesznek. Majd szomorúan hozzáfűzte: -- Nemzeted keresztényei azok, akik ma leginkább megbántják az Urat a tisztaság elleni bűnökkel. Ez alatt a jelenés alatt két csodálatos gyógyulás történt. Egy hatéves gyermek, aki pólió miatt nem tudott a lábára állni, és egy 26 év körüli nő, aki már tizenkét éve súlyos tüdőbajban szenvedett és kilenc éve egy szót sem tudott szólni, hirtelenül meggyógyult. Ez a nő tiszta és erős hangon ujjongó énekbe kezdett és azóta nehézség nélkül tud beszélni. A kisfiú, akit szülei hoztak be a templomba, már saját lábán ment ki. Ez a kisfiú szintén látta a Szűzanyát a jelenés alatt. Mindkét meggyógyult változatlanul jó egészségnek örvendett azután.

1975. január 30-án este fél tíz tájban megjelent a Szűzanya és azt mondta: - Az idők egyre vészterhesebbekké válnak... nagy veszély fenyeget most... az Egyház is nagy veszélyben van... Ez még fokozódik, és így az emberek azt hiszik majd, hogy minden elveszett. Én azonban szerető szívű Anya vagyok gyermekeim iránt és meg tudom menteni őket. Most is kijelentette a Szűzanya, kimondhatatlan szomorú tekintettel, könnyek között, elcsukló hangon: - „Óh, ha tudnád, mily sok gyermekem halad a kárhozat felé! -- De az ima, az áldozat és az engesztelés megakadályozza, hogy Isten igazi ítélete eljöjjön az emberiségre. Szeretetem mindig újra közbenjár isteni Fiamnál, Jézus Krisztusnál. Imádkozzatok és hozzatok áldozatot, csendben!”

A római Tre Fontaneben a Szent Szűz nem nyitott meg új forrást, hanem egy bűnbarlang, bűntanya és találkahely földjét, tufatörmeléket és porát tette az isteni irgalom zálogává, szentélyévé. (A bűnbarlang két évtizedes olasz mérlege a legnagyobb bűnösök egyre emelkedő megtérésének száma – a kegyelem által.)

A Montichiari Fontanelle-ben a Szent Szűz maga száll le a forráshoz vezető lépcső legalsó fokára és kezével érinti a víztükröt, kifejezve kívánságát, hogy jöjjenek ide betegek és gyermekei mindnyájan, a kegyelem forrásához.

Zarándokhely

A városka mellett van a zarándokhely. Egy betegápoló nővérnek (Pierina) volt itt látomása 1947-ben, június 13-án (vagy december 8-án?): A szűzanya három tőrt (a hívatásukat elhagyó, a halálos bűnben élő és a Júdás árulását követő papokért) majd ezek helyén három rózsát (piros, fehér és arany, azaz ima, engesztelés és a vezeklés) viselt a mellén. A jelenés a városka bazilikájában történt, majd 1906-ban egy forrásnál (La Fontanella) a városka közelében. Fontanellában van egy központja is a kegyhelynek.[L8] Kérte, hogy július 13-a Rosa Mystica ünnepe legyen. Kérte továbbá, hogy a jelenések tiszteletére minden hó 13-a legyen Mária nap, ezeken a napokon zárva lesznek a pokol kapui. „Éld a szeretetet”, köszöntötte Pierinát. Nem hitelesített gyógyulások is történtek: egyszerre három, (kettő a bazilikában, egy másutt). További gyógyulások voltak a forrásnál is. December 8-án a 12 órát engesztelő órának nevezte.

Pierina Gilli 1947-tól harmincöt alkalommal találkozott egy jelenéssel, amely felszólította őt, hogy készítsen az általa mutatott mintára egy szobrot, a Rosa Maria Mysticát. A szobor azóta nyolcezer példányban terjedt el, szerte e világon. A jelenés megígérte Gillinek, hogy bárhol legyenek is a szobrok, ő is jelen lesz általuk. A jelenés hangot adott annak az óhajának is, miszerint „kívánatos, hogy minél több otthon adjon néhány napra szállást a Zarándok Madonnának, és rendszeresen imádkozzanak előtte”. 

Kápolnácska épült a kegyhelyen, benne Mária-kép látható.[C6; D5; L7] Szomszédságában hatalmas kereszt áll fedél alatt, előtte mécsesek tömege.[C5] Az út túlsó oldalán fedett misézőhely,[C9] a hátsó sarokban ovális medence bokáig érő vízzel. A vízben énekelve körbe járó zarándokokat láttunk.[C7]

A medence mellett van Mária lépcsője, ezen jött le a látnoknak a Szűzanya. Sima terméskő lapokból áll, talán öt lépcsőfok enyhe ívben. A fényesre koptatott lépcsőkön vezeklő zarándokok térden csúsznak fel.[C8] Vízvevő csapok vannak a lépcső dombjának oldalában, lábszeleppel lehet vizet vételezni.

Látogatásunk

Nagy keresgéléssel, hosszú ide-oda autózással találtuk meg a kegyhelyetHatalmas buszparkoló és árnyas pihenőtér fogadja az érkező híveket, sok pad és kulturált WC szolgálja az idelátogató zarándokokat. Több autóbusznyi szlovák zarándok volt éppen ott, de olaszok és talán spanyolok is szép számmal voltak.

Meg kell említenem, hogy Bolberitz atya az autóbusznál maradt a parkolóban, és nem jött velünk a kegyhely megtekintésére. Mi csendesen tudomásul vettük a távolmaradását -- nyilván a halvány látszatát is el kellett kerülnie annak, mintha egyházi jóváhagyás nélkül (azt megkerülve) valamilyen formában erősíteni kívánná ezt a "népi ájtatosságot". Távolmaradása nem zavart minket. A kegyhely hangulata összeszedettségre és a Mária tisztelet komolyságára segített minket. A három rózsa jelentésére, és ennek a lelkiségnek a benső tartalmára érdemi felvilágosítást ott nem kaptunk, arról utólag kellett informálódnom. Az ott tapasztalt áhítatgyakorlat sem bigottságot, sem valamiféle elitélendő, engem zavaró formát nem mutatott. (Nem úgy, mint az interneten talált anyagok egy része, amely Mária tiszteletét és "imádását" kissé zavaró módon tárgyalta!)

A Rosa Mistica, Titkosértelmű Rózsa kifejezés a litániában is szerepel, Ő az Egyház Anyja. Három rózsával ábrázolják: pirossal (= szeretet), fehérrel (vagy ezüsttel = ima), és sárgával (vagy arannyal = engesztelés). Maria Rosa Mystica, a Föld összes nemzetében jelen van Isten egyetlen népe, mivel valamennyi nemzetből valók a polgárai, akik nem egy földi, hanem egy mennyei országhoz tartoznak. Mert a földön szerte élő hívők az összes többivel közösséget alkotnak a Szentlélekben, és így mivel pedig Krisztus országa nem ebből a világból való, azért az Egyház, vagyis Isten népe miközben ezt az Országot meghonosítja valahol, egy-egy nép mulandó javaiból semmit sem vesz el, sőt ellenkezőleg a népek képességeit és erkölcseit, amennyiben jók, elfogadja és támogatja, s elfogadván megtisztítja, erősíti és nemesíti azokat.

Magánpanzióban szálltunk meg, a Hotel Aurorában. Lassú volt a kiszolgálás, kicsiny a személyzet. Családi kezelésben van a hotel. A szobában igen sok hiányosságot találtunk: hiányoztak izzók, parányi volt a hosszúkás fürdő, a villanyborotva csatlakozója hiányzott. A komód fiókjában 1998-as újság volt a fiók bélése, rajta 1999. február 2-i vásárlási pénztárbizonylat hevert. Ez arra mutatott, hogy nem takarítottak egy éve, ha hinni lehet ezeknek a jeleknek.

Esti sétára indultunk vacsora után, a város szépen restaurált belvárosában néztünk körül. Hősök emlék-művét találtuk első világháborús ágyúval, beljebb a tatarozás miatt becsomagolt bazilikát. A középkorias hangulatú kisváros szépen tatarozott utcácskáin kevesen jártak, nagy nyugalom honolt.[C11] Kellemes látvány volt a szépen kivilágított várkapu.[C10]

2000. szeptember 3. vasárnap

Montichiariból reggeli után már fél hétkor buszba szálltunk. Indulás után megnéztük a Bazilika belsejét. Szent Tarzíciusznak, Szent Ágnesnek és másoknak a szobrai voltak benne, és még sok festmény. Szép volt a Mária-oltár [C12] és a főoltár.[C13] Nagyon szép volt.

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

------------------

http://delikronika.webnode.hu/news/europa-leghiresebb-zarandokhelyei-maria-rosa-belloni-/

https://www.tripadvisor.co.hu/Attraction_Review-g608892-d4115285-Reviews-Santuario_Madonna_Rosa_Mistica-Montichiari_Province_of_Brescia_Lombardy.html  

Olvass tovább: http://delikronika.webnode.hu/news/europa-leghiresebb-zarandokhelyei-maria-rosa-belloni-/

http://delikronika.webnode.hu/news/biblia-hamisitasok-es-atirasok-magyar-gyorgy-/

http://mohabacsi.uw.hu/szovetnek/Maria_jelensek_01_Uzenetek.pdf 

Titkos Értelmű Rózsa