Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk

Kopt kolostor

(Szentföldi utunk)  ---    (<< 9.Stáció <<)     << Bazár <<     Kopt kolostor    >> Szent Sír templom >>     (>> 10.stáció >>)    

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

Sokat és sokáig álmodoztunk feleségemmel egy Szentföldi utazásról. 1994-ben aztán belátható közelségbe került a régen ápolgatott titkos terv magvalósulása. Nagy energiával kezdtük a felkészülést, és 1994. október 13-20-ig részt vettünk egy Szentföldi Zarándokúton. A sikeres utazás után hosszú feldolgozási időszak következett, míg -- évek alatt, többszöri átdolgozás eredményeként -- összeállt jelen anyagom.

(Szentföldi utazásunk 6. napja, 1994. október 18., kedd.) A bazárt elhagyva szűk úton magas falak között haladtunk és hirtelen tárult elénk a kopt szerzetesek első pillanatra szegénytelepnek tűnő Deir al-Sultan kolostora.

 

 

A kolostor és a templomuk bejárata -- Kockaformájú celláikban laknak a szerzeteseik

 

A kunyhó szerű házacskák ezeknek a szegény kopt szerzeteseknek a lakásai (I46,48). Ezt a szegény módot is vállalják, csakhogy a Golgota közelében lehessenek.

 

Templombejárat őrszemekkel -- Templombelső

 

Szinte észrevehetetlen kívülről két templomuk, annyira beleolvadnak a parányi épületekbe. Szűk ajtón léptünk be, keskeny folyosó vezet a szentélyhez. Keleties hangulatú a templom díszítése, de végtelenül szegényes. Az ott megszokotthoz képest szegényesnek tűnt templomuk díszítése. Nincs lámpák tömege, a méret is kicsiny, a zománcfestékkel festett korlát kék-fehérje is szokatlan. Leültettek a néhány padocskára minket és érdekes nyelvükön énekelve felolvastak részünkre a Szentírásukból. A felolvasás után kérték, hogy a lehetőségeink szerint adakozzunk a fenntartás költségeire. A templomocska oldalában másik szűk folyosón keresztül jutottunk a második, ugyanilyen szegényes templomocskájukba. Az ikonosztázuk rózsafával és elefántcsonttal van berakva. A templomból kilépve szűk, elágazó térre kerültünk, egyenesen a Szentsír templom elé.

 

Szinte oldalkijáratnak tetszik a Szent Sír templom főbejárata. Itt is elképesztő tömeg tolong. Mielőtt belépnénk, egy oldalt elrejtett templomot nézünk meg.

 

Koptok

 

A kopt ortodox egyház vagy alexandriai kopt ortodox egyház Egyiptom legnagyobb keresztény egyháza. Az antikhalkédóni egyházak közé tartozik, amelyek a 451-es khalkédóni zsinaton az (akkor még egységben lévő) ortodox és nyugati keresztényektől eltérő krisztológiai álláspontot képviseltek, ezért külön egyházzá váltak. Eredete Egyiptomba vezethető vissza, de világszerte vannak követői.

 

Az alexandriai patriarchátust, az öt ősi patriarchátus egyikét a hagyomány szerint Szent Márk apostol alapította. A khalkédóni zsinat után bekövetkezett szakadás során a hívek nagy többsége (jellemzően a kopt nyelvűek) a kopt ortodox egyház híve lett, kisebb része (jellemzően a görög nyelvűek) pedig az ortodox irányzatú alexandriai ortodox egyházé; mindkét egyház az alexandriai patriarchátus örökösének tartja magát.

 

Az egyiptomi keresztényeket az arabok érkezésétől kezdve nevezték koptoknak – azaz egyiptomiaknak. Az arab uralom alatt elnyomásoknak voltak kitéve, de mind a mai napig fennmaradtak. A későbbi katolikus missziós tevékenység hatására a Kopt Ortodox Egyház híveinek kb. 2,5%-a elfogadta a római pápa joghatósági elsőbbségét és tanítóhivatali tévedhetetlenségét, és 1442-ben unióra lépett Rómával, ez a mai Kopt Katolikus Egyház.

 

Továbbra is ragaszkodnak az „egy természet” állásfoglalásához, a filioque kérdésben pedig az ortodox egyházak nézeteit vallják. Mária-tiszteletükben, szentségtanukban nem különböznek az ortodox, vagy a katolikus állásfoglalásoktól. Vezetőjük Alexandria pátriárkája, Szent Márk utóda, a kopt pápa.

 

Előírásaik szerint csak fölszentelt pap keresztelhet, a fiúkat 40, a lányokat 80 napos korukban keresztelik meg, háromszoros vízbemerítéssel. A gyermeket a keresztelés után azonnal megbérmálják és megáldoztatják. A világiak 16 éves korban kezdik a gyónást, a papok és diakónusok egész életükre föl vannak mentve a gyónás alól. Papjaik bármikor visszatérhetnek a világi életbe, mert szerintük az egyházi rend nem hagy eltörölhetetlen jegyet a lélekben. Házasságkötésnél a pap olajjal keni meg a jegyesek csuklóit. A betegek kenetének szentségét az egészségeseknek is kiszolgáltatják, hogy őket a gonosz szellemektől megvédjék.

 

Kopt ABC -- Kopt főpapok -- Kopt liturgia

 

Templomaik négyszög alakúak, a szentélyt fából készült díszes fal választja el a templom többi részétől, melyben külön rész van fenntartva a papság, a férfiak és a nők számára. Saját egyházi naptáruk van, melyet Diocletianus uralkodásának kezdetétől (284) számítanak és a vértanúk évszámításának neveznek. A 32 püspökségből 28 Egyiptomban, 2 Szudánban, 1 Kenyában, 1 pedig Izraelben van. 8 kolostoruk van, összesen kb. 400 szerzetessel.

 

A Kopt Katolikus Egyház a keleti katolikus egyházak egyike, 1741-ben szakadt ki a katolikus misszió hatására a Kopt Ortodox Egyházból.

 

Szertartásuk a kopt katolikus szertartás, mely a kopt miafizita szertartás katolikus átdolgozása. A kopt miafizita szertartással ellentétben a hívek nem a kehelyből isznak, hanem kis kanállal áldoztatják őket. A kopt katolikusok a karácsony előtti böjtben, a nagyböjtben és a halottakért fölajánlott misékben a Cirill-misét végzik, az Úr, Szűz Mária és a nagy szentek ünnepein a Gergely-, az év többi napjain a Vazul-misét végzik. Papjaik cölibátusban élnek. Az egyház 1 patriarchátusból és 5 püspükségből (Assiut, Ismailia, Luxor, Minya, Sohag) áll. Liturgiai nyelvük a kopt és az arab.

 

Összeomlás fenyegeti a jeruzsálemi Szentsír-bazilika fölötti kolostort

Az etióp ortodox szerzetesek által lakott és turisták által is látogatott Deir al-Sultan kolostort életveszélyes állapotúnak minősítették a szakemberek. Az épület összeomlása komoly károkat okozna az alatta elhelyezkedő Szentsír-bazilikában is. A templom a kereszténység egyik legszentebb helye: az ugyanis a Golgotára, azaz Jézus keresztre feszítésének, illetve későbbi eltemetésének helyszínére épült.

Izrael vállalná a felújítási költségeket, ám ennek feltétele a két egyház közötti tulajdonjogi vita rendezése. A kolostor két kápolnájára és az etióp ortodox szerzetesek 26 apró cellájára a kopt egyház is tulajdonosi igényt tart, amelyet az ortodoxok nem ismernek el. Így a munkálatok egyelőre nem kezdődhetnek meg.

Szemmel láthatóan életveszélyes a kolostor állapota

Matthias érsek, a jeruzsálemi etióp egyház vezetője közel két hete írt levelet az ügyben az izraeli belügyminisztériumnak, és a jeruzsálemi ügyekért felelős megbízottnak: abban az épület állapotán való sajnálkozás mellett a jövendő megállapodás lehetőségéről értekezett. Ráadásul azt is kifejtette, hogy felháborítónak tartják, miszerint Izrael feltételeket szab egy hasonló felújításhoz. Ennek ugyanis semmi köze ahhoz, hogy mi történik az épülettel. Az egyházi vezető a levélhez csatolta a műszaki jelentést: az az életveszélyes statika mellett az elektromos hálózat, és a csatornázás is katasztrofális állapotát hangsúlyozza.

Kopt pápa -- Az a bizonyos létra

Ez azonban nem az egyetlen vita: a Szent Sír-bazilika használatán ugyanis egy 1757-es felosztás szerint a görög ortodox, az örmény ortodox és a római katolikus egyház is folyamatosan vitázik, illetve abban szintén saját jogát érvényesítené az etióp, a kopt, és a szír ortodox egyház is. Az egyik legismertebb vita akkor robbant ki, amikor egy 19. századi létrát szerettek volna odébb tenni: ebben a mai napig nem sikerült megállapodni, így az még ma is eredeti helyén áll.

Történetük

 

Etiópiában a 4. század közepén vált államvallássá a kereszténység. Mivel az etióp egyház egészen a 20. századig az alexandriai pátriárka joghatósága alá tartozott, Egyiptom elszakadása az egyetemes egyháztól automatikusan magával vonta az etiópok elszakadását is.

 

Az etiópiai kereszténység az ókori zsidókereszténységnek egy sajátságos hajtása. Erről tanúskodik Bibliájuk kánonja, mely magába foglalja az apokrif Énok könyvét, Ezdrás apokalipszisét, valamint Hermász Pásztorát is. Hitük szerint ők birtokolják az elveszettnek tartott ószövetségi frigyládát, melyet Akszum­ban őriznek és különleges tiszteletben részesítenek. A keresztség szentségét a születés utáni nyolcadik napon szolgáltatják ki és a fiúgyermekeket körülmetélik. Ezenkívül tartják az ószövetségi táplálkozási tilalmakat, végzik az ószövetségi tisztulási szertartásokat, a zsidó szombatot ugyanolyan szent napnak tekintik, mint a vasárnapot. Imádják a háromszemélyű egy Istent és különleges tiszteletben részesítik Máriát. Mint a jako­bi­táknál és az örményeknél, náluk is elhalványodott a miafizita tan.

 

1948-ban végül sikerült egyezségre jutni Alexandriával, hogy az akkori abun halála után az alexandriai patriarcha végre etióp származású abunt fog felszentelni. Ez végül 1951-ben következett be, amikor felszentelték abuna Baszileoszt. Baszileosz megkapta a püspökök felszentelésének jogát is. Végül 1959-ben Baszileoszt patriarchává nyilvánították, amit azonban Alexandria csak 1961-ben ismert el.

 

 

 

Kolostor a Szentsír templom felett

---------------------------

Jeruzsálem látnivalói:

                Olajfák hegye (Betánia - Kroll) -- Jeruzsálem (Kroll - Tört.) -- Dominus flevit (Tört.) -- Getszemáni (Kroll - Tört. - Árulás barlangja) -- Mária sírja (Elszenderedés - Tört.)

                Szent István-kapu -- Szent Anna-templom (Kroll - Tört.) -- Bethesda (Tört.) -- Via Dolorosa (Antónia vár Krollnál)

                Keresztút: 1.Állomás  (Megostorozás (Tört.)) - 2.Állomás (Ecce Homo (Kroll - Tört.)) - 3.Állomás - 4.Állomás - 5.Állomás - 6.Állomás - 7.Állomás -

                                8.Állomás - 9.Állomás -- Bazár Jeruzsálemben -- Kopt kolostor -- Szentsír templom (Leírás - Golgota - Tört. - Helyszin - Feltárás - Restaurálás - Status quo)

                                10.Állomás - 11.Állomás - 12.Állomás - 13.Állomás - 14.Állomás (Szentsír - Története Krollnál - Monzai ampullák) -

                Dávid sírja -- Utolsó Vacsora terme (Kroll - Tört -- (Dormitio - Tört)) -- Zsidó negyed (Sion kapu) -- Gyémántcsiszolók -- Siratófa

                Városfalak -- Ain Karem (Kroll - Tört.) -- Templomtér (Kroll: Feltárás - Szikladóm - Falak - Tér metszete - Antónia vár; Int.: Salamoni templomAl-Aksza; M.m.: Tört.)

                Yad Vashem -- Városnézés -- Menora -- Jozafát völgye (Óváros Kroll - Ofel K. - Feltárások K. - Gihon K. - Siloe K. - Sírok K.)

---------------------

(Szentföldi utunk)  ---    (<< 9.Stáció <<)     << Bazár <<     Kopt kolostor    >> Szent Sír templom >>     (>> 10.stáció >>)    

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

 

----------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89nok_ (J%C3%A1red_fia)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eti%C3%B3p_ortodox_egyh%C3%A1z

http://www.parochia.hu/damoc/litrugikuscsaladokeletekeleten.htm

http://mult-kor.hu/20081014_osszeomolhat_a_szent_sir_bazilika_folotti_kolostor

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200811/pofozkodas_a_szent_sirnal