Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk

Szent Anna templom, Bethezda

 

(Szentföldi utunk)  ---    << Szent István kapu <<    Szent Anna templom     >> Via Dolorosa >>   

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

Sokat és sokáig álmodoztunk feleségemmel egy Szentföldi utazásról. 1994-ben aztán belátható közelségbe került a régen ápolgatott titkos terv magvalósulása. Nagy energiával kezdtük a felkészülést, és 1994. október 13-20-ig részt vettünk egy Szentföldi Zarándokúton. A sikeres utazás után hosszú feldolgozási időszak következett, míg -- évek alatt, többszöri átdolgozás eredményeként -- összeállt jelen anyagom.

Szentföldi utunk 6. napja, 1994. október 18., kedd. Néhány lépcsőn kell felmenni a Via Dolorosa oldalában, ott van a Szent Anna-templom területének kapuja. Belépve jobbra áll  mindjárt az 1140-ben épült román templom, hátrább szemben láthatók a Betezdai ásatás romjai. Maga a terület inkább hasonlít egy hosszú udvarra, vagy szűk utcára. A templomban nagy tömeg nyüzsgött, eléggé félhomályos volt.

 

 

1. Templom          1. Templom - 2. Kripta - 3. Környezet - Bethesda

 

 

Szent Anna templom

 

A Szent Anna-templomról érdekesen ír Huber Lipót 1898-ból a Szentföldi látogatásáról írt könyvében: "azon a helyen épült, hol, a hagyomány szerint, a boldogságos Szűz szüleinek, szent Joachimnak és szent Annának háza állt s hol Mária leányuk született s növekedék, míg a templom szüzeinek sorába fölvéteték. Az első templomot itt már Eudokszia, II. Theodozius császár neje építteté az V. században. A keresztesek bazilikává alakították át a XI. században s melléje női zárdát is építettek. Ámde Szaladin szultán 1102-ben a templomot mecsetté, a zárdát pedig iskolává változtatta át, a mely a későbbi századok folyamán rombadőlt. A jelen század közepén e drága szenthely ismét a keresztények birtokába került. Abdul Medzsid török szultán ugyanis 1856-ban III. Napoleonnak ajándékozá azt a krími háborúban nyújtott támogatásért. A franczia kormány eltávolítván a romokat, a keresztesek egykori templomát román ízlésben s bizánczi motívumokkal szépen restauráltatta s azután átengedé az algíri misszió-kongregácziónak, mire Lavigerie bíbornok (1876.) ide küldé az afrikai fehér atyákat (Peres blancs), kik itt nemcsak az istentiszteletet végzik, hanem a templomhoz épített szemináriumban a görög-katholikus klérus kiképeztetésén is fáradnak. Ez igazán csinos templom, mely ma nagyságra nézve Jeruzsálem második temploma, 20 méter széles és 36 méter hosszú. Három hajóra oszlik s egy kereszthajóval is bír. A déli oldalhajóból húsz lépcső vezet le a természetes sziklakriptába, melyben a boldogságos Szűz születési helyén épült oltáron misézhettem. Ugyane kriptában mutatják szent Anna és szent Joachim sírhelyeit is".

 

Szent Anna és a gyermek Mária szobra  ---  Látogatók

 

Átmeneti román stílusú, hossza: 37 m., szélessége: 19,5 m. Három hajós, mindegyik hajó félkör alakú falban végződik, a hajókat három-három oszlop tagolja. A három fal előtt kereszthajó húzódik. A metszéspontban henger nélküli kupola fedi a templomot. Alatta új oltár áll, négy gránitoszlopon nyugvó baldahinnal. Az oltár mögött Szent Anna szobra látható a gyermek Szent Szűzzel.

 

2. Kripta          1. Templom - 2. Kripta - 3. Környezet - Bethesda

 

A bejárattól jobbra az oldalhajóban, a középső oszlop mellett vezet le egyenesen 16 lépcső egy kis térségbe. Innen ajtó nyílik, majd 4 lépcsőfok után újabb ajtó következik. Jobbra látható az az ablak, ahol egykor az atyák és a zarándokok bejuthattak a kriptába, amikor még a mohamedánok korlátozták a zarándokok szabad mozgását. Még két lépcső után egy 7 m. széles és 5,5 m. hosszú szabálytalan alakú barlang következik, amiben balra előttünk szép oltár áll. Még tovább, az oltáron túl egy keskeny rés egy kerek ciszternába vezet.

 

Templom és a kripta alaprajza. --  Kripta részletek

 

Balra mögöttünk a három helyiség található, amelyeket 1888-1891-ig ástak a kupola oszlopának alapja mellett. Ezeket halottas kamrává alakították, Szent Joachim és Szent Anna sírjának ábrázolásával. Kár hogy a kis barlang nem maradhatott eredeti állapotában. Sem a sírok itt léte, sem Mária itteni születése nem valószínűek.

 

3. Környezet          1. Templom - 2. Kripta - 3. Környezet - Bethesda

 

Az udvarban, a templomtól északnyugatra Mauss helyreállíttatott egy 6,5 m. magas régi, korintusi oszlopot, amit a szomszédban találtak. A bizánci korszakban a keresztényeké volt, amit a talapzat négy oldalára vésett keresztek mutatnak. Az oszlop és talapzata egyazon kőtömbből lett metszve. A talapzat zsidó jellegű, hasonlít a flagellátio udvarában és például a kafarnaumi zsinagógában látható oszlopok talapzataihoz.

 

Bethesda          1. Templom - 2. Kripta - 3. Környezet - Bethesda

 

A Szent Anna templomból kilépve a szűk udvaron jobb kéz felé már csak pár lépés, és kezdődik a Beteszda fürdő ásatása. 1871-ben a templomtól 50 méterre északnyugatra felfedezték egy 12. sz.-beli kis templom oldalfalát, ami a Betezda feltárásához vezetett. Huber atya könyvében a fürdőről is érdekesen ír (persze a fürdő akkori feltárt részéről.

 

"Legkiválóbb archeológiái nevezetessége azonban e templomnak a Betezda-tó, melyre a templom udvarának nyugati részén eszközölt ásatások alkalmával 1888-ban bukkantak. Addig az úgynevezett Omár-mecsettől éjszakra fekvő Birket-Izraint tartották ama tónak. De a Szent-Anna templom telkén fölfedezett földalatti tónak nemcsak helyzete, hanem az itt talált oszlopcsarnok maradványai, kamrák s egyéb leletek kétségtelenné tették, hogy ez az igazi Betezda-tó, melyről János evangélista V. fejezetében szól s a hol Jézus a 38 év óta betegeskedő inaszakadtat csodálatosan meggyógyítá. Ez az evangéliumi részlet a tó fölött tizenkét nyelven van kifüggesztve s ezek között nagy örömömre a magyart is láttam. A tó hossza mintegy 40 méter, szélessége még nem állapítható meg, mert az ásatások még nincsenek befejezve. Az ásatások folytatásához néhány szomszédos háztelek megvásárlása is szükséges volna. Vize egészen tiszta és hideg. A tóhoz levezető lépcsők a keresztesek idejéből valók s ezek mentén tisztán kivehető egy régi templom apszisa is."

 

A Bethesda fürdő (kettős medence az egyik jeruzsálemi városkapu közelében) menhelye volt a bénáknak, nyomorékoknak. 1959-ben került felszínre, rombadöntve Alfred Loisy francia vallástörténész 1936-ban felállított elméletét, amely éppen az alapján vonta kétségbe a János evangéliuma hitelességét, hogy szerinte Jeruzsálemben nem létezett ez a fürdő. A fürdő egészen pontosan két medencéből és öt oszlopcsarnokból áll, éppen úgy, ahogyan János leírta. Az ide vonatkozó evangéliumi idézet: "Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és fölkavarta a vizet. Aki felkavarása után elsőként lépett be a vízbe, az meggyógyult” (Jn 5,3b–4). Pedig az Ó-szövetségben, Sirák fia könyve is említi. Dicsérettel emlékezik meg Simon főpapról (Kr.e. 220-195), mert nagy gondja volt a templomra: „Megerősítette a templomot... Az ő napjaiban ástak tavat, akkora medencét, mint valami tenger” (Sir 50,1-3). Ez csakis a Betezda fürdő lehetett, amely a templom közelében volt, és kultikus célokat szolgált. Zarándokleírásokból tudjuk, hogy ez a kettős medence a templomtér északi oldalán volt, nem messze attól a kaputól, amelyik a Kidron völgyére nyílt. Ez a mai Szent István-kapu. A béna meggyógyításának emlékére már az 5. század első felében templomot építettek ide. Ez volt az ötödik nagy bazilika, amely a bizánci korban Jeruzsálemet ékesítette. Az első felfedezést a Szent Anna-templom restaurálásakor tették (1866). A középkori boltozat töltőanyagából előkerült egy fehér márványból faragott láb töredéke görög felirattal. Egy fogadalmi tárgy töredékéről van szó, amelyet Kr.u. a második században egy római nő (Pompeia Lukilia) hozott ide, valószínűleg a görög gyógyító istenségnek, Aszklepiosznak. A felszínre került freskó- és mozaikmaradványok, a sokfajta fogadalmi ajándék és a feliratok azt mutatták, hogy sűrűn látogatott és nagy szentélye volt ez a rómaiaknak. A Bethesda-fürdő keleti oldalára a rómaiak egy nagy Aszklepiosz-szentélyt építettek és freskókkal, mozaikokkal díszítették. A későbbi századokban a régi épületek kőbányák lettek, így falazták be a keresztesek templomának egyik boltozatába Pompeia Lukilia fogadalmi ajándékát is. Hogy micsoda fáradságos munka volt a fürdő romjainak a feltárása, azt egymagában az a tény is mutatja, hogy a medencék aljától számítva 25 méteres törmelékréteg rakódott le évszázadok alatt. 1956 után a fehér atyák folytatták az ásatásokat. Az ásatások során előkerült pénzeket Alexander Janneusz (Kr.e. 103-76) korától egészen Kr.u. 68-ig, azaz a város ostromának időpontjáig terjedő időben verték és használták. (A Bethesda Krollnál. Története.)

 

Bethezda fürdő ásatásának képei:

 

 

 

 

 

---------------------------

Jeruzsálem látnivalói:

                Olajfák hegye (Betánia - Kroll) -- Jeruzsálem (Kroll - Tört.) -- Dominus flevit (Tört.) -- Getszemáni (Kroll - Tört. - Árulás barlangja) -- Mária sírja (Elszenderedés - Tört.)

                Szent István-kapu -- Szent Anna-templom (Kroll - Tört.) -- Bethesda (Tört.) -- Via Dolorosa (Antónia vár Krollnál)

                Keresztút: 1.Állomás  (Megostorozás (Tört.)) - 2.Állomás (Ecce Homo (Kroll - Tört.)) - 3.Állomás - 4.Állomás - 5.Állomás - 6.Állomás - 7.Állomás -

                                8.Állomás - 9.Állomás -- Bazár Jeruzsálemben -- Kopt kolostor -- Szentsír templom (Leírás - Golgota - Tört. - Helyszin - Feltárás - Restaurálás - Status quo)

                                10.Állomás - 11.Állomás - 12.Állomás - 13.Állomás - 14.Állomás (Szentsír - Története Krollnál - Monzai ampullák) -

                Dávid sírja -- Utolsó Vacsora terme (Kroll - Tört -- (Dormitio - Tört)) -- Zsidó negyed (Sion kapu) -- Gyémántcsiszolók -- Siratófal

                Városfalak -- Ain Karem (Kroll - Tört.) -- Templomtér (Kroll: Feltárás - Szikladóm - Falak - Tér metszete - Antónia vár; Int.: Salamoni templomAl-Aksza; M.m.: Tört.)

                Yad Vashem -- Városnézés -- Menora -- Jozafát völgye (Óváros Kroll - Ofel K. - Feltárások K. - Gihon K. - Siloe K. - Sírok K.)

---------------------------

(Szentföldi utunk)  ---    << Szent István kapu <<    Szent Anna templom     >> Via Dolorosa >>   

--------------------------

http://szentfold2011.blogspot.hu/2012/10/nov-29-delutan-jeruzsalem.html

http://betiltva.com/files/huber_Ur_Jezus_szulofoldjen3.php

http://izraelbeutazunk.parokia.hu/hir/mutat/1044/

http://igeretfoldje.blogspot.hu/2011/07/bethezda-furdo.html

http://www.christusrex.org/www1/ofm/sbf/escurs/Ger/10escursEn.html